Strona główna Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:36:07
Data modyfikacji:-
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:33:12
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:26:26
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:23:58
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-03-27 10:57:04
Data modyfikacji:2013-06-12 10:59:08
   

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacji celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwot tych dotacji

Więcej »

Informację wytworzył:Anna Trochim
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2013-02-22 00:00:00
Data udostępnienia:2013-02-22 16:32:19
Data modyfikacji:2013-02-22 16:34:34
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2013-02-20 00:00:00
Data udostępnienia:2013-02-20 14:38:47
Data modyfikacji:-
   

Porozumienie pomiędzy Ewangelicznym Związkiem Braterskim w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii

Więcej »

Informację wytworzył:Grażyna Ostrowska
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2013-02-20 00:00:00
Data udostępnienia:2013-02-20 14:28:12
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2013-01-08 00:00:00
Data udostępnienia:2013-01-08 10:52:01
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2013-01-08 00:00:00
Data udostępnienia:2013-01-08 10:48:45
Data modyfikacji:-
   

Strona 2 z 23

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>