Załącznik nr 4

Ramowy plan nauczania dla gimnazjum a)

rozp_140_zal-4.gif (45125 bytes)

a) dotyczy także gimnazjum specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych  niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania,

b) dotyczy oddziałów dwujęzycznych,

c) w oddziałach przysposabiających do pracy godziny przeznaczone na realizację wybranych treści  kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie,

d) godziny można przeznaczyć na dwa lub jedno z tych zajęć albo zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym sztuka,

e) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2003 r., określają odrębne przepisy,

f) w gimnazjum specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych  niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania - co  najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie kształcenia należy przeznaczyć na zajęcia  socjoterapeutyczne.