Załącznik nr 6

Ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym a)

rozp_140_zal-6.gif (24013 bytes)

a) dotyczy również uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

b) w oddziałach przysposabiających do pracy godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie,

c) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2003 r., określają odrębne przepisy.