AKTY PRAWNE

3. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

Cele edukacji

 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
 2. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych.
 3. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

Zadania szkoły

 1. Organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek) wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic.
 2. Zapoznanie uczniów z symbolami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa polskiego.
 3. Przygotowywanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym

Treści

 1. Godło i hymn państwowy.
 2. Pieśni patriotyczne. Utwory literackie (obrazy i filmy) o tematyce historyczno-patriotycznej.
 3. Lokalne miejsca pamięci narodowej.
 4. Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).
 5. Jednostka i grupa. Życie w grupie (więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).
 6. Szkolny samorząd uczniowski.
 7. Samorząd terytorialny.
 8. Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.
 9. Prawa i obowiązki obywatelskie.
 10. Wartości i normy życia społecznego. Kategoria dobra wspólnego. Patriotyzm. Kultura społeczna i polityczna.

Osiągnięcia

 1. Znajomość hymnu narodowego oraz symboli narodowych i państwowych.
 2. Odpowiednie zachowanie się w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.
 3. Umiejętność dostrzegania i działania na rzecz rozwiązywania problemów i zadań w najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym.
 4. Znajomość systemu pomocy społecznej w najbliższym środowisku (dla różnych kategorii osób niepełnosprawnych).
 5. Umiejętność podejmowania decyzji dotyczących grupy.
 6. Umiejętność przeprowadzenia wyborów do samorządu szkolnego.
 7. Znajomość instytucji państwa demokratycznego.
 8. Próby określenia współczesnej postawy obywatelskiej i patriotycznej.