Podstawa Programowa Wiedzy o Społeczeństwie

Cele edukacyjne

 1. Ukazanie uczniom wzorca państwa prawnego, funkcjonującego na podstawie mechanizmów demokratycznych i odniesionego do dobra wspólnego.
 2. Uświadomienie uczniom funkcji i znaczenia podatków w demokratycznym państwie prawnym.
 3. Uzyskanie przez uczniów wiedzy o uprawnieniach i obowiązkach ludzi dorosłych, które wynikają z natury człowieczeństwa oraz faktu bycia obywatelem RP.
 4. Przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy.

Zadania szkoły

 1. Stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy uczniów wobec godła i hymnu państwowego oraz w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.
 2. Pomoc w rozpoznaniu własnych praw i obowiązków w szkole.
 3. Wspieranie samorządności uczniowskiej.
 4. Umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z odpowiednimi podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki obywateli.
 5. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Treści

 1. Obywatel a władza publiczna w systemach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych; niezbywalny charakter praw człowieka, ich katalog i systemy ochrony.
 2. Funkcjonowanie demokracji w RP
  • konstytucyjne uprawnienia i obowiązki obywatela,
  • konstytucyjne organy władzy centralnej,
  • samorządy terytorialne.
 3. Kultura polityczna i formy życia publicznego
  • świadomość narodowa - prawa mniejszości narodowych,
  • świadomość obywatelska,
  • cnoty obywatelskie m.in.: zaangażowanie, poszanowanie innych, patriotyzm, odpowiedzialność,
  • stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe.
 4. Budżet państwa i podatki.
 5. Praca oraz rynek pracy i jego mechanizmy.

Osiągnięcia

 1. Znajomość elementarnych zasad funkcjonowania RP.
 2. Znajomość swoich podstawowych praw i obowiązków obywatelskich.
 3. Umiejętność wypełnienia deklaracji podatkowej (PIT) dotyczącej podatku od dochodów osobistych.
     © 2005 Ministerstwo Edukacji Narodowej