Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 26 lutego 2002 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się podstawę programową:

1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) kształcenia ogólnego dla:

a) szkół podstawowych i gimnazjów, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przysposabiających do pracy w zasadniczych szkołach zawodowych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b), c) i d) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d) zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, o której mowa w lit. c), stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,

e) szkół ponadpodstawowych, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia nie dotyczą kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych (Dz. U. Nr 61, poz. 625).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

     © 2005 Ministerstwo Edukacji Narodowej