AKTY PRAWNE

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 15 lutego 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następuje:

§ 1

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433 oraz z 1994 r. Nr 5 poz. 19 i Nr 109, poz. 521) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) w pkt 1 wyrazy w nawiasie: "(Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425)" zastępuje się wyrazami w nawiasie: "(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118)",

b) w pkt 3 wyrazy "organ sprawujący nadzór pedagogiczny" zastępuje się wyrazami "dyrektor szkoły, a w odniesieniu do dyrektora szkoły organ sprawujący nadzór pedagogiczny";

2) w § 2 w ust. 1 po wyrazach "- szkołach średnich zawodowych" dodaje się przecinek oraz wyrazy "- liceach profilowanych, liceach uzupełniających oraz szkołach policealnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, c i d w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 117, poz. 759)", zwanej dalej "ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty";

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i szkołach zawodowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty posiada osoba:

1) mająca kwalifikacje określone w § 2 ust. 1,

2) legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym,

3) legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym, która ponadto ukończyła - z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć - studia podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą albo kurs prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę doskonalenia nauczycieli albo inną instytucję, osobę prawna lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.";

4) w § 3 po wyrazach "- szkołach podstawowych" dodaje się wyrazy "- sześcioletnich szkołach podstawowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty,";

5) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "w § 2" dodaje się przecinek i wyrazy "2a";

6) w § 5 po wyrazach "średnich zawodowych" dodaje się przecinek oraz wyrazy "a także w szkołach zawodowych i policealnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i d w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty";

7) w § 6 po wyrazach "w § 2" dodaje się wyrazy "i 2 a";

8) w § 7 w ust. 2 po wyrazach "w § 2" dodaje się wyrazy "i 2 a".

§2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że w odniesieniu do:

1) sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów - wchodzi w życie
z dniem 1 września 1999 r.,

2) szkół ponadgimnazjalnych - wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Mirosław Handke