Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 29 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.

2. W szkole dla dzieci i młodzieży księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: "Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w .... roku".

3. W szkole dla dorosłych księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: "Księga arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym ....".

4. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:

1) w szkole dla dzieci i młodzieży: "Księga zawiera:

1) ................... (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę,

2) ................... (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.",

2) w szkole dla dorosłych: "Księga zawiera:

1) ................... (podać liczbę) arkuszy ocen słuchaczy którzy ukończyli szkołę,

2) ................... (podać liczbę) arkuszy ocen słuchaczy, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.".

    Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.

 

     © 2005 Ministerstwo Edukacji Narodowej