AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  1)

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie:

1) sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) w części obejmującej przedmioty humanistyczne, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4) egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5) egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

6) egzaminu maturalnego z przedmiotu -język obcy nowożytny, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

7) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2.

1. Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, zwany dalej "wnioskiem", zawierający następujące dane:

1) imiona i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) adres zamieszkania;

5) nazwę i adres miejsca pracy;

6) określenie zakresu, w którym chce być egzaminatorem.

2. Do wniosku dołącza się:

1) urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą";

2) urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 2 ustawy;

3) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081).

3. Osoba będąca przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do wniosku dołącza:

1) dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i stażu pracy, o których mowa w art. 9c ust. 4 pkt 2 ustawy;

3) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

4. Do wniosku dołącza się także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004  r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) w przypadku wpisania osoby zainteresowanej do ewidencji egzaminatorów.

5. Wniosek składa się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją okręgową".

§ 3.

Wpis do ewidencji egzaminatorów następuje po stwierdzeniu spełniania wymagań i warunków, o których mowa w art. 9c ust. 3 lub 4 ustawy, oraz ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów zakończonego egzaminem, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 4 ustawy.

§ 4.

Wpis w ewidencji egzaminatorów obejmuje:

1) imiona i nazwisko egzaminatora;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) adres zamieszkania;

5) wskazanie zakresu, w którym jest egzaminatorem;

6) datę wpisu do ewidencji egzaminatorów;

7) nadany przez komisję okręgową:

a) w przypadku egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminu maturalnego - indywidualny dziewięciocyfrowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno:

- jednocyfrowy kod komisji okręgowej,

- trzycyfrowy kod odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum albo egzaminu maturalnego, z uwzględnieniem uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim -jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada,

- pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,

b) w przypadku egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

- indywidualny siedmioznakowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno jednocyfrowy kod komisji okręgowej, znak "-" i pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,

- ośmioznakowy kod uprawnienia, zawierający kolejno pięć cyfr symbolu cyfrowego zawodu, znak "/" i dwie ostatnie cyfry roku uzyskania uprawnienia wraz z informacją o posiadaniu uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim-jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada.

§ 5.

Ewidencja egzaminatorów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych.

§ 6.

Skreślenie egzaminatora z ewidencji egzaminatorów następuje na wniosek egzaminatora złożony do dyrektora właściwej komisji okręgowej albo z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 5 pkt 2-4 ustawy.

§ 7.

1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania egzaminatora powodującej zmianę właściwości komisji okręgowej egzaminator składa:

1) do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania - wniosek o skreślenie z ewidencji egzaminatorów;

2) do komisji okręgowej właściwej ze względu na obecne miejsce zamieszkania - wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 1. Do wniosku dołącza się oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt  2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku osoby będącej przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego-także dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt  1 ustawy.

3. Komisja okręgowa właściwa ze względu na obecne miejsce zamieszkania egzaminatora zwraca się do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora z wnioskiem o przekazanie dokumentów dotyczących egzaminatora, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 albo ust. 3 pkt 2, oraz informacji potwierdzającej ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. Komisja okręgowa właściwa ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora przekazuje dokumentację, której dotyczy wniosek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.  1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.