AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 26 marca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96 oraz z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 po pkt 5b dodaje się pkt 5c-5f w brzmieniu:

"5c) publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, stanowiący załącznik nr 5c do rozporządzenia,

5d) publicznego technikum uzupełniającego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy, stanowiący załącznik nr 5d do rozporządzenia,

5e) publicznej szkoły policealnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy, stanowiący załącznik nr 5e do rozporządzenia,

5f) publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h) ustawy, stanowiący załącznik nr 5f do rozporządzenia,",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ramowe statuty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5e i 6, stosuje się w szkołach dla dzieci i młodzieży ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz w szkołach dla dorosłych.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szkoła, w tym szkoła wchodząca w skład zespołu szkół oraz szkoła specjalna wchodząca w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.",

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4a.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.";

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gimnazjum, w tym gimnazjum wchodzące w skład zespołu szkół oraz gimnazjum specjalne wchodzące w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Tablice i pieczęcie gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tego gimnazjum, z zastrzeżeniem ust. 4.",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Pieczęć urzędowa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół oraz gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.";

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Liceum, w tym liceum wchodzące w skład zespołu szkół oraz liceum specjalne wchodzące w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Tablice i pieczęcie liceum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tego liceum, z zastrzeżeniem ust. 4.",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Pieczęć urzędowa liceum wchodzącego w skład zespołu szkół oraz liceum specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.";

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Liceum profilowane, w tym liceum profilowane wchodzące w skład zespołu szkół oraz liceum profilowane specjalne wchodzące w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Tablice i pieczęcie liceum profilowanego wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tego liceum profilowanego, z zastrzeżeniem ust. 4.",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Pieczęć urzędowa liceum profilowanego wchodzącego w skład zespołu szkół oraz liceum profilowanego specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.";

7) w załączniku nr 5a do rozporządzenia w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Technikum, w tym technikum wchodzące w skład zespołu szkół oraz technikum specjalne wchodzące w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Tablice i pieczęcie technikum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tego technikum, z zastrzeżeniem ust. 4.",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Pieczęć urzędowa technikum wchodzącego w skład zespołu szkół oraz technikum specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.";

8) w załączniku nr 5b do rozporządzenia:

a) uchyla się § 7,

b) w § 22:

-  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Szkoła zasadnicza, w tym szkoła zasadnicza wchodząca w skład zespołu szkół oraz szkoła zasadnicza specjalna wchodząca w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.",

-  uchyla się ust. 2,

-  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Tablice i pieczęcie szkoły zasadniczej wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły zasadniczej, z zastrzeżeniem ust. 4.",

-  dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Pieczęć urzędowa szkoły zasadniczej wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły zasadniczej specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.";

9) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szkoła ponadpodstawowa, w tym szkoła ponadpodstawowa wchodząca w skład zespołu szkół oraz szkoła ponadpodstawowa specjalna wchodząca w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.",

b) uchyla się ust. 2,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Pieczęć urzędowa szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły ponadpodstawowej specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.";

10) dodaje się załączniki nr 5c - 5f do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Na rok szkolny 2004/2005 nie prowadzi się rekrutacji do oddziałów przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

2. Funkcjonujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oddziały przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym zorganizowane w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim są prowadzone do czasu zakończenia cyklu kształcenia w tych oddziałach.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6 , poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.