Załącznik nr 1

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

SYMBOL CYFROWY 322[01]

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

1) korzystać z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem;

2) przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;

3) kompletować zestawy podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;

4) przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

5) współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

6) współdziałać z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

7) rozróżniać grupy leków stosowanych w leczeniu chorób jamy ustnej;

8) rozróżniać materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym oraz wyjaśniać sposoby i zasady ich przygotowywania i przechowywania;

9) przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków;

10) użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne;

11) przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki;

12) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

13) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

14) prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych;

15) korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

16) postępować zgodnie z zasadami etyki;

17) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;

18) stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.

    Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".

 

B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

1. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

1) zainteresowania humanistyczne i medyczne;

2) dokładność i sumienność;

3) punktualność i zdyscyplinowanie;

4) wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi;

5) poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

6) gotowość niesienia pomocy;

7) samokontrola;

8) zdolność koncentracji i podzielność uwagi;

9) spostrzegawczość i szybkość reagowania;

10) opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty;

2) asystowania lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych;

3) przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi i sprzętu stosowanego w gabinecie dentystycznym;

4) prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

5) komunikowania się z pacjentem;

6) użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych.

3. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

4. Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) gabinety dentystyczne;

2) pracownię komputerową.

Gabinet dentystyczny powinien być wyposażony w:

1) fotel stomatologiczny UNIT;

2) stolik lub asystor;

3) Unistom - aparat wieloczynnościowy do wykonywania jonoforezy, badania żywotności miazgi oraz diafanoskopii;

4) fotelik;

5) wyjaławiacze, kasetę do wyjaławiania kątnic i prostnic;

6) autoklaw i urządzenia do pakowania instrumentów oraz testy kontrolne;

7) biurko;

8) szafki na bieliznę, leki, materiały stomatologiczne, narzędzia (w tym sterylne) lub kasety z narzędziami;

9) umywalki do mycia rąk;

10) dwukomorowy zlewozmywak do mycia narzędzi;

11) ręczniki jednorazowe;

12) wiadra pedałowe;

13) aparat do usuwania złogów nazębnych;

14) płuczkę ultrasoniczną;

15) zestawy diagnostyczne oraz zestawy instrumentów, produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych we wszystkich specjalnościach stomatologicznych;

16) strzykawki jednorazowe;

17) igły do znieczuleń nasiękowych i przewodowych;

18) środki odkażające i dezynfekcyjne;

19) formularze dokumentacji stomatologicznej obowiązującej w poradniach;

20) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w gabinecie dentystycznym;

21) apteczkę pierwszej pomocy.

Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:

1) stanowiska komputerowe - jedno stanowisko dla dwóch uczniów (słuchaczy);

2) drukarki;

3) licencjonowane oprogramowanie.

5. Praktyczna nauka zawodu powinna być prowadzona w wymiarze nie mniejszym niż 65 % ogólnej liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego - w gabinetach dentystycznych spełniających warunki określone dla gabinetu dentystycznego.

6. Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:

1) organizacja pracy w gabinecie dentystycznym;

2) asystowanie przy zabiegach stomatologicznych;

3) podstawy działalności zawodowej;

4) podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

Nazwa bloku
programowego
Minimalna liczba godzin
w okresie kształcenia w %*
Organizacja pracy w gabinecie dentystycznym 20
Asystowanie przy zabiegach stomatologicznych 67
Podstawy działalności zawodowej 5
Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia 3
Razem 95**

*   Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych wyłącznie w formie stacjonarnej.

**  Pozostałe 5 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

III. BLOKI PROGRAMOWE

BLOK: ORGANIZACJA PRACY W GABINECIE DENTYSTYCZNYM

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

2) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

3) dostrzegać zagrożenia i zapobiegać wypadkom przy pracy;

4) przygotowywać gabinet i organizować stanowisko pracy lekarza dentysty;

5) zgłaszać wnioski dotyczące poprawy warunków pracy;

6) rozróżniać i stosować środki odkażające stosowane w stomatologii;

7) wyjaławiać narzędzia i materiały opatrunkowe;

8) przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki;

9) przechowywać i ewidencjonować produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, a także przestrzegać terminów ich ważności;

10) aktualizować wiedzę o produktach leczniczych i materiałach stomatologicznych stosowanych w stomatologii;

11) sporządzać zamówienia produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych stosowanych w gabinecie dentystycznym;

12) określać zasady i techniki podawania leków;

13) opisywać standard wyposażenia gabinetu dentystycznego;

14) określać zastosowanie i objaśniać zasady działania urządzeń i sprzętu w gabinecie dentystycznym;

15) stosować zasady konserwacji narzędzi, urządzeń i sprzętu stomatologicznego;

16) rozróżniać materiały do wypełnień czasowych i wypełnień stałych oraz objaśniać zasady ich przygotowywania;

17) rozróżniać materiały stosowane w protetyce i ortodoncji oraz objaśniać zasady ich przygotowywania;

18) porządkować własne stanowisko pracy oraz stanowisko pracy lekarza dentysty w trakcie i po zabiegu, a także po zakończonej pracy.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) organizacja stanowisk pracy w gabinetach dentystycznych różnych specjalności;

2) organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

3) prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) podstawowe zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy i metody zapobiegania wypadkom;

5) wybrane zagadnienia z mikrobiologii;

6) wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje;

7) odkażanie i wyjaławianie w gabinecie dentystycznym;

8) podstawy farmakoterapii stomatologicznej;

9) materiałoznawstwo stomatologiczne;

10) instrumentarium stomatologiczne;

11) podstawowe i specjalistyczne wyposażenie gabinetu dentystycznego.

BLOK: ASYSTOWANIE PRZY ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) opisywać stany patologiczne narządu żucia w zakresie niezbędnym w pracy asystentki stomatologicznej;

2) wyjaśniać przyczyny powstawania próchnicy zębów, chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej;

3) posługiwać się terminologią z dziedziny stomatologii oraz obowiązującym nazewnictwem produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;

4) przygotowywać stanowisko pracy lekarza dentysty;

5) przygotowywać materiały do wypełnień czasowych i wypełnień stałych;

6) przygotowywać materiały stosowane w protetyce i ortodoncji;

7) odlewać modele;

8) podawać leki doustne zlecone przez lekarza dentystę;

9) przygotowywać produkty lecznicze, materiały stomatologiczne, narzędzia i urządzenia do zabiegów stomatologicznych;

10) przygotowywać pacjenta do zabiegu stomatologicznego;

11) ustalać pozycję pacjenta na fotelu, stosownie do planowanego zabiegu stomatologicznego;

12) montować ślinociąg;

13) asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

14) objaśniać zasady pracy metodą na cztery ręce;

15) wykonywać pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

16) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.

2. Treści kształcenia (działy programowe):

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia;

2) profilaktyka próchnicy zębów;

3) materiały do wypełnień stałych i wypełnień czasowych;

4) zasady i techniki podawania leków;

5) zasady i metody asystowania przy zabiegach stomatologicznych;

6) metody pielęgnacji jamy ustnej;

7) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska dotyczące pracy w gabinecie dentystycznym;

8) organizacja stanowiska pracy lekarza dentysty.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) korzystać z wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki w rozwiązywaniu problemów zawodowych;

2) analizować zachowania pacjenta i motywy jego postępowania;

3) wykazywać postawę otwartości, wrażliwości i zrozumienia w komunikowaniu się z pacjentem;

4) użytkować komputer w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;

5) prowadzić dokumentację i sprawozdawczość w zakresie należącym do asystentki stomatologicznej;

6) określać zadania asystentki stomatologicznej w gabinecie dentystycznym;

7) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

8) wprowadzać usprawnienia organizacyjne w celu podniesienia efektywności pracy;

9) tworzyć warunki sprzyjające doskonaleniu jakości świadczonych usług;

10) współpracować z zespołem stomatologicznym;

11) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego;

12) wykonywać pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

13) propagować stosowanie zasad higieny jamy ustnej w życiu codziennym;

14) udzielać pierwszej pomocy;

15) przestrzegać praw pacjenta;

16) przestrzegać tajemnicy zawodowej;

17) rozpoznawać i zapobiegać korupcji w środowisku pracy.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) elementy psychologii, socjologii i pedagogiki;

2) psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem;

3) dokumentacja i sprawozdawczość;

4) organizacja pracy w poradni podstawowej opieki stomatologicznej i specjalistycznej opieki stomatologicznej;

5) organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

6) bezpieczeństwo i higiena pracy;

7) ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;

8) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

9) stany utraty przytomności;

10) pierwsza pomoc;

11) etyka.

BLOK: PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI W OCHRONIE ZDROWIA

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) określać źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;

2) wyjaśniać istotę i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;

3) wyjaśniać specyfikę rynku usług medycznych;

4) wskazywać podmioty uprawnione do realizacji świadczeń zdrowotnych;

5) opisywać zasady reglamentowania dostępu do niektórych usług i dóbr;

6) uzasadniać znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych;

7) rozróżniać rodzaje kontraktów na usługi medyczne;

8) określać zasady zawierania kontraktów na świadczenie usług medycznych;

9) wskazywać podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika;

10) stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) funkcjonowanie mechanizmu rynkowego we współczesnej gospodarce;

2) rola państwa w gospodarce rynkowej;

3) teoria wyboru konsumenta;

4) elementy teorii przedsiębiorstwa;

5) instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa;

6) źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;

7) system ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;

8) specyficzne cechy rynku usług medycznych;

9) popyt i podaż na rynku usług medycznych;

10) zasady reglamentacji dostępu do niektórych usług medycznych;

11) mechanizmy konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi medyczne;

12) jakość w ochronie zdrowia;

13) rodzaje kontraktów na usługi medyczne;

14) wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego.

 

     © 2005 Ministerstwo Edukacji Narodowej