Załącznik nr 1
do uchwały Nr 76/2000
z dnia 29 czerwca 2000 r.

Minimalne wymagania programowe dla studiów magisterskich

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo trwają 5 lat. Liczba godzin kształcenia powinna wynosić ok. 3500 plus 1120 godzin praktyki, w tym 2430 godzin określonych w minimalnych wymaganiach programowych. Wymagania te obejmują bloki przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych oraz kierunkowych. Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie magisterskim uzyskuje tytuł magistra w zakresie pielęgniarstwa.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pielęgniarskich powinien posiadać:

 1. Wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych.
 2. Wiedzę w zakresie filozofii i teorii pielęgniarstwa znajdującą zastosowanie w profesjonalnej działalności.
 3. Umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania.
 4. Umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka.
 5. Umiejętność inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.
 6. Umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników.
 7. Umiejętność nauczania i zarządzania w pielęgniarstwie.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Ponadto może być zatrudniony w zakładach nauczania i wychowania, w szkołach wyższych i ośrodkach naukowo-badawczych.

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 420
B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 510
C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1500
Razem: 2430

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE USTALONE PRZEZ UCZELNIĘ - 20% OGÓLNEJ LICZBY GODZIN

Uwaga: przez przedmioty specjalizacyjne należy rozumieć dodatkowe przedmioty przygotowujące do wykonywania zawodu pielęgniarki; przez przedmioty specjalnościowe - przedmioty pogłębiające wykształcenie kierunkowe w zakresie wiedzy pielęgniarskiej.

IV. PRAKTYKI

Czas trwania:

28 tygodni x 40 godzin = 1120 godzin

Praktyki odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych.

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 420
1. Filozofia i podstawy etyki 30
2. Wychowanie fizyczne 90
3. Język obcy 180
4. Systemy informatyczne 30
5. Logika 30
6. Przedmiot do wyboru 60

 

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 510
1. Anatomia 30
2. Fizjologia 45
3. Biochemia 15
4. Genetyka 15
5. Patomorfologia i patofizjologia 30
6. Mikrobiologia z podstawami parazytologii 15
7. Zdrowie publiczne 75
8. Farmakologia 45
9. Psychologia 90
10. Socjologia 60
11. Pedagogika 45
12. Andragogika 45

 

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1500
1. Podstawy pielęgniarstwa 210
2. Filozofia i teoria pielęgniarstwa 45
3. Pielęgniarstwo europejskie i ustawodawstwo zawodowe 60
4. Promocja zdrowia 30
5. Pielęgniarstwo w zdrowiu i w chorobie:
  5.1. Podstawowa opieka zdrowotna. Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne 120
  5.2. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 75
  5.3. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 105
  5.4. Interna i pielęgniarstwo internistyczne 105
  5.5. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 75
  5.6. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 75
  5.7. Intensywna opieka medyczna i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia 75
  5.8. Psychiatria, pielęgniarstwo psychiatryczne 75
  5.9. Neurologia, pielęgniarstwo neurologiczne 75
6. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych 45
7. Zarządzanie w pielęgniarstwie 120
8. Dydaktyka 120
9. Metodologia badań naukowych i seminarium magisterskie 90

VI. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 1. Filozofia i podstawy etyki.
  Główne kierunki filozoficzne i ich charakterystyka. Podstawowe założenia epistemologii. Ewolucja podstawowych zagadnień filozoficznych. Antropologia filozoficzna jako źródło refleksji nad człowiekiem. Przedmiot i podmiot etyki. Wartości, normy i oceny moralne.
 2. Wychowanie fizyczne.
  Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia sprawności specjalnej oraz z zakresu gier zespołowych. Ćwiczenia przy muzyce. Próby sprawności i wydolności fizycznej. Przepisy sportowe i zasady organizacji imprez sportowych.
 3. Język obcy.
  Czynne opanowanie języka obcego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury fachowej wymianę studentów oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych. Opanowanie terminologii medycznej.
 4. Systemy informatyczne.
  Systemy informacyjne - rodzaje i zastosowanie w ochronie zdrowia. Tworzenie systemów informacyjnych. Poszukiwanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji. Ograniczenia systemów informacyjnych. Informacja w ochronie zdrowia i pielęgniarstwie. Dokumentacja medyczna. Ochrona danych osobowych. Postępy w zarządzaniu informacjami w ochronie zdrowia.
 5. Logika.
  Charakterystyka zadań prostych i złożonych w logice. Rodzaje zadań złożonych: negacja, alternatywa, dysfunkcja, implikacja, ekwiwalencja, komunikacja. Treść konstruktywna i konstytutywna nazwy. Nazwy o nieostrym zakresie, wieloznaczność nazwy. Wyrażenia okazjonalne. Rodzaje błędów typu semantycznego. Warunki poprawności definicji. Warunki poprawności podziału logicznego. Podstawowe kategorie semantyczne. Prawo w logice. Działanie skuteczne.
 6. Przedmiot do wyboru.
  W zależności od zainteresowań studenta możliwość rozszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów nie związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Anatomia.
  Podstawowe wiadomości w zakresie anatomii człowieka. Zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego. Budowa ciała ludzkiego. Szkielet człowieka. Rodzaje kości i ich połączenia. Układ mięśniowy. Okolice ciała, ściany tułowia i jamy ciała. Anatomia układu nerwowego: ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego. Drogi nerwowe. Śródpiersie. Układ krążenia. Serce. Krążenie duże i małe. Drogi oddechowe. Płuca, opłucna. Układ pokarmowy. Wielkie gruczoły jamy brzusznej. Krążenie wrotne. Otrzewna. Przestrzeń zaotrzewnowa. Nadnercza. Układ moczowy: nerki, moczowody, pęcherz moczowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Narząd zmysłów. Układ chłonny.
 2. Fizjologia.
  Podstawowe wiadomości w zakresie funkcji życiowych człowieka. Neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych. Charakterystyka mięśni szkieletowych, gładkich, mięśnia sercowego. Czucie, ruch, percepcja. Aktywacja mózgu, sen, czuwanie. Wyższe czynności ośrodkowego układu nerwowego. Fizjologia układu dokrewnego. Fizjologia serca. Układ naczyniowy; hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepływu krwi. Fizjologia układu oddechowego; mechanika i regulacja oddychania. Krążenie płucne i wymiana gazowa.
  Fizjologia nerek; filtracja nerkowa. Układ renina-angiotensyna. Produkcja moczu. Regulacja równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Układ trawienny; czynności motoryczne i wydzielnicze. Hormony jelitowe. Trawienie i wchłanianie substancji pokarmowych.
  Fizjologia układu krwiotwórczego. Przemiana materii. Fizjologia wrażeń zmysłowych.
 3. Biochemia.
  Biologiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego. Budowa i funkcja ważniejszych związków chemicznych występujących w organizmie ludzkim.
 4. Genetyka.
  Podstawowe wiadomości z genetyki, embriologii, cytofizjologii, immunologii. Podstawy genetyki klasycznej (prawa Mendla). Kariotyp człowieka. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią. Środowisko a zmienność organizmu. Mutacje genowe, chromosomowe. Czynniki mutagenne. Podstawowe techniki stosowane w badaniach genetycznych i immunologicznych. Zagadnienia transplantologii.
 5. Patomorfologia z patofizjologią.
  Podstawowe pojęcia z zakresu patologii. Procesy patologiczne: zaburzenia krążenia krwi, zmiany wsteczne, postępowe, zapalne i nowotworowe. Zagadnienia dynamiki procesu chorobowego oraz prawidłowej interpretacji związków przyczynowych zmienionej chorobowo struktury i funkcji organizmu. Patomorfologia szczegółowa chorób wybranych układów i narządów. Starzenie się organizmu, śmierć.
 6. Mikrobiologia z podstawami parazytologii.
  Podstawy mikrobiologii, wirusologii, bakteriologii i parazytologii. Systematyka drobnoustrojów chorobotwórczych. Morfologia i fizjologia komórki bakteryjnej. Mikroflora otoczenia i ciała ludzkiego. Chorobotwórczość, drogi szerzenia się zarazków. Grzyby chorobotwórcze. Charakterystyka pasożytów wywołujących choroby u człowieka.
 7. Zdrowie publiczne.
  Higiena środowiska. Higiena człowieka. Higiena żywności i żywienia. Higiena nauki i pracy. Kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego. Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne. Zagrożenia ekologiczne. Zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, nauki i pracy. Problemy zdrowotne mieszkańców poszczególnych regionów Polski oraz w wybranych krajach na świecie. Grupy ludności wysokiego ryzyka. Choroby społeczne. Analiza występowania wybranych chorób. Choroby zakaźne. Profilaktyka, prewencja chorób - cele, zadania, formy.
  Wybrane zagadnienia z immunologii. Podstawowe elementy statystyki.
  Polityka społeczno-zdrowotna państwa. Organizacja systemu ochrony zdrowia. Programowe działania na rzecz zdrowia w wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Struktura i zasoby pielęgniarstwa. Organizacja pracy pielęgniarskiej.
 8. Farmakologia.
  Mechanizmy działania leków. Losy leków w organizmie i ich biotransformacja. Farmakologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu krążenia, oddechowego, moczowego, przewodu pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego. Krew i środki krwiozastępcze. Podstawy chemioterapii. Środki dezynfekcyjne.
 9. Psychologia.
  Psychologiczne koncepcje człowieka. Osobowość - struktura, mechanizmy i rozwój. Zachowanie człowieka w sytuacjach społecznych. Choroba jako sytuacja trudna. Pomoc psychologiczna w chorobie. Stres a zdrowie. Zależności psychosomatyczne.
  Teorie, modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej. Akty komunikatów - schemat procesu. Style komunikowania. Bariery komunikowania. Przekazywanie i przyjmowanie informacji. Wpływ sytuacji jatrogennych na relację pielęgniarka-pacjent. Sposób wymiany informacji jako komunikat przywracający i umacniający zdrowie.
  Orientacja salutogenna w podejściu do zdrowia i choroby - model Antonowsky'ego. Psychologiczne czynniki i mechanizmy sprzyjające utrzymaniu zdrowia: zasoby osobiste, wsparcie społeczne, style życia. Psychologiczne mechanizmy kształcenia zachowań zdrowotnych. Psychologiczne problemy związane z rodzajem choroby lub niepełnosprawności. Psychologiczne problemy personelu medycznego.
 10. Socjologia.
  Kultura - wartości i normy społeczne. Procesy i przemiany życia społecznego. Rodzina w wybranych teoriach socjologicznych. Struktura i dynamika rodziny. Modele rodziny. Socjometryczne aspekty funkcjonowania rodziny. Zachowania w zdrowiu i w chorobie. Społeczne konsekwencje choroby. Naznaczenie społeczne choroby i zjawiska społecznie piętnowane. Niepełnosprawność jako problem społeczny. Socjologiczne aspekty starości i umierania. Społeczne i kulturowe uwarunkowania pracy pielęgniarki. Dewiacje społeczne. Techniki socjometryczne.
 11. Pedagogika.
  Wychowanie jako zjawisko społeczne. Środowisko wychowawcze. Filozoficzne podstawy działalności wychowawczej. Cele wychowania jako realizacja wartości osobowych i społecznych. Strategie wychowawcze. Kształtowanie środowiska wychowawczego. Wychowanie w świetle zagrożeń ludzkiej egzystencji. Trudności wychowawcze.
 12. Andragogika.
  Pedagogika dorosłych. Dorosłość i dojrzałość w kontekście zdrowia i dbałości o zdrowie. Człowiek dorosły jako podmiot kształcenia i wychowania. Cele, zadania i możliwości wychowania i kształcenia ludzi dorosłych. Wychowawcze i edukacyjne funkcje zakładów ochrony zdrowia. Poradnictwo. Samokształcenie. Samowychowanie.

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

W wyniku realizacji treści programowych student uzyskuje umiejętności teoretyczne i praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki takie jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z człowiekiem zdrowym i chorym, rozpoznawanie problemów zdrowotnych podopiecznego, planowanie, realizacja i dokumentacja opieki pielęgniarskiej, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

 1. Podstawy pielęgniarstwa.
  Pojęcia podstawowe i definicje. Uwarunkowania historyczne, kierunki rozwoju zawodu, organizacje zawodowe. Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Modele organizowania opieki. Czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej. Metody gromadzenia informacji: wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji. Podstawy badania fizykalnego. Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Zasady i techniki postępowania przy wykonywaniu czynności pielęgniarskich. Jakość opieki pielęgniarskiej: standardy i procedury postępowania. Rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym. Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Ustawodawstwo zawodowe. Prawa pacjenta.
 2. Filozofia i teoria pielęgniarstwa.
  Filozofia poznania i nauki. Podstawy i rodzaje argumentacji filozoficznej. Nauka a teoria. Pielęgniarstwo jako nauka i sztuka. Istota i znaczenie teorii pielęgniarstwa. Struktury pojęciowe i modele teoretyczne w pielęgniarstwie. Charakterystyka podstawowych teorii pielęgnowania (F. Nightingale. V. Henderson, D. Orem, C. Roy). Współczesne koncepcje pielęgniarstwa, ich zastosowanie w praktyce i dla rozwoju zawodu (koncepcja B. Neuman, H. Peplau, M. Levine, M. Rogers, J. Watson).
 3. Pielęgniarstwo europejskie i ustawodawstwo zawodowe.
  Pielęgniarstwo w świecie. Rozwój pielęgniarstwa europejskiego. System opieki pielęgniarskiej w wybranych krajach Europy Zachodniej. Międzynarodowe standardy kształcenia pielęgniarek. Stan badań w pielęgniarstwie w Stanach Zjednoczonych i w krajach europejskich. Rola i zadania międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń pielęgniarskich. Ustawodawstwo zawodowe w krajach Wspólnoty Europejskiej.
 4. Promocja zdrowia.
  Paradygmaty zdrowia. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia. Style życia. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w systemie opieki zdrowotnej. Ocena stanu zdrowia. Metody kształtowania zachowań zdrowotnych.
 5. Pielęgniarstwo w zdrowiu i w chorobie:
  1. Podstawowa opieka zdrowotna i pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne.
   Struktura i zakres świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej. Rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny i społeczności lokalnej. Planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania, nauki i pracy. Udział pielęgniarki w realizacji zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej.
  2. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne.
   Planowanie rodziny, metody regulacji poczęć, przygotowanie do rodzicielstwa. Metody diagnostyczne w ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka. Przygotowanie kobiety ciężarnej i rodziny do porodu. Opieka okołoporodowa: postępowanie położniczo-pielęgnacyjne w porodzie przedwczesnym, fizjologicznym, powikłanym; obserwacja i pielęgnacja noworodka po porodzie; opieka nad położnicą w połogu fizjologicznym i powikłanym.
   Patologia narządu rodnego, stany zapalne, zakażenia. Niepłodność. Schorzenia nowotworowe narządu rodnego. Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania.
  3. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.
   Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Udział pielęgniarki w umacnianiu zdrowia dzieci i młodzieży, zapobieganiu chorobom, urazom i wypadkom. Pielęgnowanie noworodka i wcześniaka. Rozwój psychometryczny dziecka. Choroby i stany zagrażające życiu i zdrowiu noworodka i wcześniaka. Wady wrodzone. Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny wybranych chorób wieku rozwojowego: układu oddechowego, krążenia, dróg moczowych, układu pokarmowego, układu nerwowego, chorób krwi, narządu ruchu. Choroby alergiczne u dzieci. Metody diagnostyki i terapii. Przygotowanie dziecka do badań diagnostycznych. Pielęgnowanie dziecka chorego. Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny. Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową i niepomyślnym rokowaniem. Rodzaje i formy wsparcia.
  4. Interna i pielęgniarstwo internistyczne.
   Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny wybranych chorób układu krążenia, serca i naczyń, układu oddechowego, układu pokarmowego-żołądka, jelit, wielkich gruczołów wydzielania wątroby i trzustki, układu moczowego - nerek i pęcherza moczowego, układu ruchu-kręgosłupa, stawów, mięśni, układu dokrewnego, chorób krwi. Metody diagnostyki i terapii. Pielęgnowanie chorych w schorzeniach wybranych układów i narządów. Pielęgnowanie chorych o niepomyślnym rokowaniu i w stanie terminalnym.
  5. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne.
   Proces starzenia się w aspekcie biologicznym, psychologicznym i socjoekonomicznym. Odrębności fizjologiczne organizmu człowieka starszego. Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w starszym wieku. Etiopatogeneza, przebieg, leczenie i profilaktyka niektórych chorób wieku starczego (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zespoły otępienne, zespół Parkinsona, depresja).
  6. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne.
   Urazy narządu ruchu: rany, stłuczenia, złamania, skręcenia, amputacje - przyczyny, metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Pielęgnowanie chorego po przebytym urazie. Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych w różnych schorzeniach chirurgicznych. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym oraz w chirurgii ambulatoryjnej.
   Pielęgnowanie chorego po zabiegu operacyjnym w obrębie przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka, jelit, wątroby, trzustki. Pielęgnowanie chorego po zabiegu operacyjnym w obrębie gruczołów wydzielania wewnętrznego, w obrębie śródpiersia. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym. Zapobieganie zakażeniom w chirurgii.
  7. Intensywna opieka metodyczna i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia.
   Podstawowe pojęcia. Pomoc doraźna. Intensywny nadzór bezprzyrządowy i przyrządowy. Pielęgnowanie chorych w stanach ostrych i po urazach wielonarządowych. Rola i zadania pielęgniarki w zespole terapeutycznym oddziału intensywnej opieki medycznej. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym nieprzytomnym. Podstawowe zagadnienia z medycyny ratunkowej i katastrof.
  8. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne.
   Rodzaje, etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych. Obraz kliniczny zaburzeń psychicznych. Metody diagnostyki i terapii w psychiatrii. Specyfika opieki nad chorym psychicznie. Komunikowanie z chorym z zaburzeniami psychicznymi. Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami psychosomatycznymi, afektywnymi, psychozami i uzależnieniami. Rehabilitacja chorych z zaburzeniami psychicznymi. Udział pielęgniarki w diagnozowaniu i kompleksowej terapii chorób psychicznych z uwzględnieniem farmakologii, psychoterapii, terapii zajęciowej. Organizacja opieki psychiatrycznej w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
  9. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.
   Etiopatogeneza zaburzeń neurologicznych. Metody diagnostyczne stosowane w neurologii. Zaburzenia podstawowych funkcji życiowych - krążenia, oddychania, zaburzenia świadomości, i ich wpływu na funkcje układu nerwowego.
   Zaburzenia czucia, ruchu i napięcia mięśniowego. Wady wrodzone i nabyte układu nerwowego. Choroby zapalne i infekcyjne układu nerwowego. Choroby naczyniowe mózgu. Urazy mózgu i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Choroby demielinizacyjne. Guzy mózgu. Choroby mięśni i nerwów obwodowych. Pielęgnowanie chorych w wybranych schorzeniach układu nerwowego.
 6. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych.
  Rehabilitacja kompleksowa. Rodzaje niepełnosprawności, problemy osoby niepełnosprawnej i rodziny. Współpraca z człowiekiem niepełnosprawnym, jego środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi warunki skuteczności procesu rehabilitacji. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji na przykładzie wybranych chorób. Podstawowe metody i techniki usprawniania chorych. Integracja osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania, pracy, nauczania i wychowania.
 7. Zarządzanie w pielęgniarstwie.
  Zarządzanie - nauka i praktyka. Szkoła prakseologiczna, systemowa, sytuacyjna. Funkcje kierownicze. Proces decyzyjny. Style zarządzania. Podsystem pielęgniarstwa. Doskonalenie organizacji: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością.
  Znaczenie zasobów w organizacji. Szacowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i kadry pielęgniarskie w różnych obszarach świadczeń. Dobór i rozwój pracowników. Ergonomiczna analiza pracy. Zapobieganie przeciążeniom, chorobom zawodowym i wypadkom w pracy. Usprawnianie pracy.
  Finansowanie opieki zdrowotnej. Planowanie budżetu i monitoring usług zdrowotnych. Wybrane analizy finansowe i ekonomiczne. Marketing usług zdrowotnych. Ustawodawstwo w systemie ochrony zdrowia. Kodeks pracy. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i postępowania administracyjnego.
 8. Dydaktyka.
  Projektowanie dydaktyczne. Strategia nauczania - uczenia się. Konstruowanie strategii kształcenia i edukacji zdrowotnej. Cele nauczania. Treści nauczania. Metody i środki dydaktyczne. Przegląd metod i technik edukacji zdrowotnej. Szkoły promujące zdrowie. Ewaluacja i pomiar w edukacji zdrowotnej. Działalność innowacyjna.
 9. Metodologia badań naukowych i seminarium magisterskie.
  Cele poznania naukowego. Funkcje nauki. Podział nauki. Kryteria wyodrębnienia dyscyplin i dziedzin naukowych. Przedmiot i cel badań. Etapy postępowania badawczego. Problem badawczy. Hipotezy robocze w pracy naukowej. Metody i techniki badań. Zasady interpretacji danych empirycznych. Konstrukcja opracowań i projektów. Prawa autorskie. Pielęgniarstwo jako dyscyplina naukowa. Przedmiot, zakres, wiedza naukowa w pielęgniarstwie. Swoiste metody i techniki badań pielęgniarskich. Badania ilościowe i jakościowe. Analiza danych i wnioskowanie. Język naukowy. Upowszechnianie badań naukowych.

VII. ZALECENIA

 1. Przynajmniej 50% godzin zajęć w grupie przedmiotów kierunkowych powinno odbywać się w formie ćwiczeń praktycznej nauki zawodu.
 2. W trakcie studiów, uczelnia powinna zapewnić studentom możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego i/lub przygotowania w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie.

 

     © 2005 Ministerstwo Edukacji Narodowej