2017

22 listopada 2017

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

21 listopada 2017

Projekt Programu współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2020

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016. poz. 1817), Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do konsultacji projekt Programu współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata […]

18 listopada 2017

Starszy specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz ośrodkach w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 18190 z 18 listopada 2017 r.

15 listopada 2017

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

15 listopada 2017

Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729)   Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o dokonaniu 30 października 2017 r. darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego uznanych za zbędne, w postaci 8 sztuk mebli biurowych, na rzecz Centrum Onkologii […]

10 listopada 2017

Specjalista do spraw: skarg, wniosków, petycji i sygnałów obywatelskich w MEN w Wydziale Kontroli Instytucjonalnej w Biurze Kontroli

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: skarg, wniosków, petycji i sygnałów obywatelskich w MEN w Wydziale Kontroli Instytucjonalnej, w Biurze Kontroli Ogłoszenie o naborze nr 17878 z 10 listopada 2017 r.

9 listopada 2017

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.28.2017.RB.

Informacji z otwarcia ofert Data: 2017-11-09, rozmiar: 295 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-11-09, rozmiar: 212 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-11-21, rozmiar: 241 KB

9 listopada 2017

Główny specjalista do spraw: organizacji i zarządzania obsługą informatyczną urzędu w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: organizacji i zarządzania obsługą informatyczną urzędu w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym Ogłoszenie o naborze nr 17760 z 9 listopada 2017 r. Data: 2017-11-08, rozmiar: 46 KB

Idź do góry