Styczeń 2017

31 stycznia 2017

Budżet 2017 – ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108)

Dochody budżetu państwa na 2017 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu państwa na 2017 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu środków europejskich na 2017 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST na 2017 r. Rezerwy celowe budżetu państwa na 2017 […]

31 stycznia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu części głównego holu wejściowego wraz z przyległymi pomieszczeniami – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-31, rozmiar: 382 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Data: 2017-01-31, rozmiar: 225 KB Załącznik nr 2 projekt umowy Data: 2017-01-31, rozmiar: 881 KB Unieważnienie postępowania Data: 2017-01-31, rozmiar: 155 KB

27 stycznia 2017

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

27 stycznia 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

24 stycznia 2017

Główny specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Wydział Organizacji Oświaty Samorządowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko główny specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Wydział Organizacji Oświaty Samorządowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ogłoszenie o naborze nr 7777 z dnia 24 stycznia 2017 r. Data: 2017-01-23, rozmiar: 46 KB

23 stycznia 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

21 stycznia 2017

Główny specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie o naborze nr 7734 z dnia 21 stycznia 2017 r. Data: 2017-01-20, rozmiar: 52 KB

20 stycznia 2017

Zakup – usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla 36 osób (pracownicy IP MEN) z zakresu „Zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020” – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.4.2017.MG

Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-20, rozmiar: 579 KB Załącznik nr 3- Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-01-20, rozmiar: 82 KB Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – oświadczenie – wersja edytowalna Data: 2017-01-20, rozmiar: 76 KB Odpowiedź na pytania 1-5 do zapytania ofertowego Data: 2017-01-24, rozmiar: 293 KB

20 stycznia 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Idź do góry