Luty 2017

28 lutego 2017

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego, nr DE-WZP.261.6.2017.PG

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-02-28, rozmiar: 32 KB SIWZ Data: 2017-02-28, rozmiar: 754 KB Formularze edytowalne Data: 2017-02-28, rozmiar: 87 KB Informacja z dnia 2 marca 2017r. Data: 2017-03-02, rozmiar: 235 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Data: 2017-03-02, rozmiar: 18 KB Odpowiedzi z dnia 10 marca 2017r. Data: 2017-03-10, rozmiar: 263 KB Informacja […]

23 lutego 2017

Ewaluacja śródokresowa programu „Erasmus+” w połączeniu z poprzednimi programami „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” `– postępowanie nr DE-WZP.261.8.2017.KD

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-02-23, rozmiar: 154 KB SIWZ Data: 2017-02-23, rozmiar: 906 KB Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (od nr 3 do nr 6) Data: 2017-02-23, rozmiar: 240 KB Pytanie nr 1 do SIWZ Data: 2017-02-24, rozmiar: 183 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-02-24, rozmiar: 77 KB Pytanie od nr 2 do nr […]

22 lutego 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie ośmiu zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – nr DE-WZP.262.10.2017.MG

Zapytanie ofertowe Data: 2017-02-22, rozmiar: 392 KB Załącznik nr 1 Data: 2017-02-22, rozmiar: 379 KB Załącznik nr 2 Data: 2017-02-22, rozmiar: 443 KB Załącznik nr 3 Data: 2017-02-22, rozmiar: 451 KB Załącznik nr 4 Data: 2017-02-22, rozmiar: 401 KB Załącznik nr 5 Data: 2017-02-22, rozmiar: 409 KB Załącznik nr 6 Data: 2017-02-22, rozmiar: 300 KB […]

21 lutego 2017

Usługa wsparcia utrzymania systemu enova – postępowanie DE-WZP.261.3.2017.PG

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-02-21, rozmiar: 320 KB SIWZ-enova MEN 2017 Data: 2017-02-21, rozmiar: 948 KB Formularze edytowalne Data: 2017-02-21, rozmiar: 87 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-03-01, rozmiar: 251 KB Rozstrzygniecie postępowania Data: 2017-03-08, rozmiar: 261 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-03-20, rozmiar: 137 KB

15 lutego 2017

Wystąpienia pokontrolne 2017 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie Geograficznym w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. skan pdf 19.12.2017 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej […]

9 lutego 2017

Remont wybranych pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2017.KD

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-02-09, rozmiar: 178 KB SIWZ Data: 2017-02-09, rozmiar: 825 KB Załącznik nr 1a – projekt budowlany Data: 2017-02-09, rozmiar: 15 MB Załącznik nr 1b – projekt budowlany – branża elektryczna Data: 2017-02-09, rozmiar: 11 MB Załącznik nr 1c – projekt budowlany – branża sanitarna (instalacja c.o.) Data: 2017-02-09, rozmiar: 4 MB […]

9 lutego 2017

Naczelnik w Wydziale Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik do spraw: zarządzania Wydziałem w Wydziale Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Ogłoszenie o naborze nr 8338 z dnia 09 lutego 2017 r. Data: 2017-02-08, rozmiar: 48 KB

3 lutego 2017

Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.8.2017.MG

Zapytanie ofertowe Data: 2017-02-03, rozmiar: 727 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2017-02-03, rozmiar: 103 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersdja do edycji Data: 2017-02-03, rozmiar: 274 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 do zapytania ofertowego Data: 2017-02-07, rozmiar: 172 KB Odpowiedź na pytanie nr 2 do Zapytania ofertowego Data: 2017-02-09, […]

3 lutego 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

3 lutego 2017

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą – konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2017

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Link do formularza  Instrukcja posługiwania się formularzem on-line odpowiedzi na pytania 9.02.17 odpowiedzi na pytania 17.02.17 odpowiedzi na pytania 22.02.17 Komunikat o zablokowaniu edycji w formularzu oraz przedłużeniu terminu składania ofert odpowiedzi na pytania 24.02.17 odpowiedzi na pytania 27.02.17 odpowiedzi […]

3 lutego 2017

Remont łazienek od strony północnej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.5.2017.RB

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-02-03, rozmiar: 3 MB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data: 2017-02-03, rozmiar: 20 MB SIWZ – wersja bez załączników Data: 2017-02-03, rozmiar: 526 KB Załączniki do SIWZ od nr 1a do 3c Data: 2017-02-03, rozmiar: 18 MB Załączniki do SIWZ od nr 4 do 8 Data: 2017-02-03, rozmiar: 3 MB Załączniki od […]

Idź do góry