Kwiecień 2017

28 kwietnia 2017

Wykonanie dwóch zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.21.2017.KD

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-28, rozmiar: 304 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego Data: 2017-04-28, rozmiar: 551 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego (wersja edytowalna) Data: 2017-04-28, rozmiar: 140 KB Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Data: 2017-04-28, rozmiar: 2 MB

28 kwietnia 2017

Dostawy i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na III piętrze budynku MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.22.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-28, rozmiar: 208 KB Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy (edytowalny) Data: 2017-04-28, rozmiar: 170 KB Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zakupu Data: 2017-04-28, rozmiar: 68 KB Zał. nr 3 do zapytania – wzór umowy Data: 2017-04-28, rozmiar: 226 KB

20 kwietnia 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

19 kwietnia 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

14 kwietnia 2017

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2017 r.

ogłoszenie o naborze Data: 2017-04-14, rozmiar: 209 KB

Idź do góry