Kwiecień 12, 2017

12 kwietnia 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

12 kwietnia 2017

Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-12, rozmiar: 209 KB Formularz ofertowy Data: 2017-04-12, rozmiar: 181 KB Opis przedmiotu zamówienia oraz Istotne postanowienia umowy Data: 2017-04-12, rozmiar: 753 KB Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych Data: 2017-04-12, rozmiar: 20 KB

Idź do góry