Luty 2018

27 lutego 2018

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291)

Dochody budżetu państwa na 2018 r. cz. 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu państwa na 2018 r. w cz. 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu środków europejskich na 2018 r. w cz. 30 – Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST na 2018 r. Rezerwy celowe budżetu państwa na 2018 r.

22 lutego 2018

Główny specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalistado spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, DEPARTAMENT WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO Ogłoszenie o naborze nr 22846 z 22 lutego 2018 r. Data: […]

21 lutego 2018

Starszy specjalista do spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 22767 z 21.02.2018 Data: 2018-02-20, rozmiar: 49 KB

17 lutego 2018

Główny specjalista do spraw: kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: kształcenia zawodowego pracowników młodocianych w Wydziale Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ogłoszenie o naborze nr 22588 z 17.02.2018 Data: 2018-02-16, rozmiar: 46 KB

10 lutego 2018

Referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 22135 z dnia 10 lutego 2018 r. Data: 2018-02-09, rozmiar: 49 KB

9 lutego 2018

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

7 lutego 2018

Ogłoszenie dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i okolicach zainteresowanych uzyskaniem akredytacji Rady Najwyższej Szkół Europejskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z funkcjonowaniem w Polsce Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) i koniecznością zapewnienia dzieciom pracowników Agencji wielojęzycznego kształcenia o orientacji europejskiej, istnieje możliwość uzyskania przez jedną ze szkół w Warszawie lub okolicach akredytacji Rady Najwyższej Szkół Europejskich. FRONTEX, który koordynuje pracę operacyjną straży granicznych państw UE, stopniowo […]

7 lutego 2018

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

7 lutego 2018

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2018 r

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury […]

Idź do góry