Marzec 2018

30 marca 2018

Dostawa materiałów promocyjnych, nr postępowanie nr DE-WZP.261.5.2018.BR

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-03-30, rozmiar: 4 MB SIWZ Data: 2018-03-30, rozmiar: 1 MB Załączniki 3, 3a, 4 i 5 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-03-30, rozmiar: 95 KB Odpowiedzi na pytania 5.04.2018 Data: 2018-04-05, rozmiar: 351 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2018-04-05, rozmiar: 100 KB Odpowiedzi na pytania 6.04.2018 cz.1 Data: 2018-04-06, rozmiar: […]

28 marca 2018

Remont pomieszczeń w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie: Część nr 1 – remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na I piętrze, Część nr 2 – remont pomieszczeń biurowych na III piętrze

    Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-03-28, rozmiar: 1 MB SIWZ Data: 2018-03-28, rozmiar: 447 KB Załączniki do SIWZ od nr 4 do nr 7 (wersja edytowalna) Data: 2018-03-28, rozmiar: 271 KB część 1 zamówienia – Załącznik nr 1a – projekt budowlano-wykonawczy (branża ogólnobudowlana) Data: 2018-03-28, rozmiar: 30 MB część 1 zamówienia – Załącznik nr […]

22 marca 2018

Międzynarodowa wymiana młodzieży, konkurs nr DE-WZP-263.1.2.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!   W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  22 maja 2017 r. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 23.03.2018 Odpowiedzi na pytania 26.03.2018 Odpowiedzi na pytania 3.04.2018 Odpowiedzi na pytania 12.04.2018 Wyniki oceny […]

20 marca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

16 marca 2018

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

7 marca 2018

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze

2 marca 2018

Świadczenie usług certyfikacyjnych – postępowanie nr DE-WZP.262.7.2018.JC

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-03-02, rozmiar: 874 KB Załącznik do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-03-02, rozmiar: 163 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-03-07, rozmiar: 278 KB Odpowiedzi na pytania nr 2-3 Data: 2018-03-07, rozmiar: 241 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2018-03-08, rozmiar: 188 KB Odpowiedzi na pytania nr […]

Idź do góry