Kwiecień 2018

30 kwietnia 2018

Program Współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018–2020

Program Współpracy Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018–2020 Zarządzenie MEN

28 kwietnia 2018

Główny specjalista do spraw: organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Wydziale Organizacji Kształcenia Zawodowego w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw: organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Wydziale Organizacji Kształcenia Zawodowego w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego. Ogłoszenie o naborze nr 26516 z dnia 28 kwietnia 2018 r.

26 kwietnia 2018

Główny specjalista w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w DSKKZ (nabór na zastępstwo).

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ogłoszenie o naborze nr 26336 a 26.04.2018 r. Data: 2018-04-25, rozmiar: 49 KB

13 kwietnia 2018

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym, Konkurs nr DE.WZP.263.1.4.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!   W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  22 maja 2017 r. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 18.04 wyniki oceny formalnej wyniki oceny merytorycznej

12 kwietnia 2018

Opracowanie merytoryczne broszur, ulotek, plakatów na temat działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 oraz konkursów realizowanych przez IP MEN oraz poradników na temat zasad wyboru projektów i rozliczania projektów – postępowanie nr DE-WZP.262.12.2018.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2018-04-12, rozmiar: 190 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-04-12, rozmiar: 189 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2018-04-19, rozmiar: 61 KB

11 kwietnia 2018

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

5 kwietnia 2018

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym dokumentacji związanej z wdrażaniem funduszy unijnych – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2018.JC

Ogloszenie o zamówieniu Data: 2018-04-05, rozmiar: 995 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-04-05, rozmiar: 273 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-04-10, rozmiar: 247 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-16, rozmiar: 286 KB Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2018-05-11, rozmiar: 273 KB

5 kwietnia 2018

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce, konkurs nr DE-WZP.263.1.3.2018

Wyniki oceny merytorycznejWyniki oceny merytorycznejOgłoszenie o konkursie, Regulamin Konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia link do formularza  Uwaga! W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych w  formularzu:  https://konkursrodzinapolonijna.men.gov.pl. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed […]

Idź do góry