Czerwiec 2018

29 czerwca 2018

Dostawa dwóch serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.11.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-06-29, rozmiar: 265 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-06-29, rozmiar: 417 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-06-29, rozmiar: 238 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-09, rozmiar: 421 KB Informacja o unieważnieniu postępowania Data: 2018-07-26, rozmiar: 464 KB Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-07-26, rozmiar: 287 KB

26 czerwca 2018

Badanie ewaluacyjne „Ocena efektów działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanych w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 10i, 10iii oraz 10iv – przegląd śródokresowy – postępowanie nr DE-WZP.261.9.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-06-26, rozmiar: 283 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-06-26, rozmiar: 595 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-06-26, rozmiar: 260 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-11, rozmiar: 515 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-09-03, rozmiar: 439 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-09-14, rozmiar: 147 […]

26 czerwca 2018

Informacja o stanie majątku MEN na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Nieruchomości wykorzystywane na cele resortu edukacji pozostające w trwałym zarządzie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 1. nieruchomość położona w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 2. nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5/Polnej 46A 3. nieruchomość położona w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77 II. Dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie: 25.680.745,75 […]

25 czerwca 2018

Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.10.2018.MG

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-06-25, rozmiar: 92 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-06-25, rozmiar: 915 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-06-25, rozmiar: 233 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-4 oraz informacja o zmianie treści SIWZ Data: 2018-06-28, rozmiar: 377 KB Załącznik nr 1a do SIWZ po zmianie z dn. 28.06.2018 (wersja […]

25 czerwca 2018

Usługa szkoleniowa dla pracowników MEN w zakresie kontroli w administracji rządowej – „Niezbędnik kontrolera – przygotowanie kontroli” – postępowanie nr DE-WZP.262.21.2018.BR

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-06-25, rozmiar: 848 KB Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-06-25, rozmiar: 25 KB

25 czerwca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

22 czerwca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

22 czerwca 2018

Główny specjalista do spraw: wyrównywania szans edukacyjnych i tworzenia instrumentów rozwoju w Wydziale Wspierania Rozwoju w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: wyrównywania szans edukacyjnych i tworzenia instrumentów rozwoju w Wydziale Wspierania Rozwoju w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego. Ogłoszenie o naborze nr 29371 z dnia 22 czerwca 2018 r. Data: 2018-06-22, rozmiar: 43 KB

22 czerwca 2018

Naczelnik do spraw: zarządzania Wydziałem Wydziału Kształcenia Dorosłych w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik do spraw: zarządzania Wydziałem Wydziału Kształcenia Dorosłych w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego. Ogłoszenie o naborze nr 29390 z dnia 22 czerwca 2018 r. Data: 2018-06-22, rozmiar: 44 KB

21 czerwca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

20 czerwca 2018

Starszy specjalista w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszego specjalisty w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym Starszy specjalista w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym Data: 2018-06-19, rozmiar: 43 KB

18 czerwca 2018

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28.

Ogłoszenie na stanowisko dyrektora ORE z dnia 18.06.2018 r. klauzula informacyjna_18.06.2018 Data: 2018-06-18, rozmiar: 194 KB Sprostowanie do ogłoszenia na stanowisko dyrektora ORE Data: 2018-06-21, rozmiar: 429 KB

Idź do góry