Czerwiec 26, 2018

26 czerwca 2018

Badanie ewaluacyjne „Ocena efektów działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanych w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 10i, 10iii oraz 10iv – przegląd śródokresowy – postępowanie nr DE-WZP.261.9.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-06-26, rozmiar: 283 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-06-26, rozmiar: 595 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-06-26, rozmiar: 260 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-11, rozmiar: 515 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-09-03, rozmiar: 439 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-09-14, rozmiar: 147 […]

26 czerwca 2018

Informacja o stanie majątku MEN na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Nieruchomości wykorzystywane na cele resortu edukacji pozostające w trwałym zarządzie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 1. nieruchomość położona w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 2. nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5/Polnej 46A 3. nieruchomość położona w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77 II. Dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie: 25.680.745,75 […]

Idź do góry