Lipiec 2018

27 lipca 2018

Ekspertyzy i doradztwo specjalistyczne – usługa doradcza dla Instytucji Pośredniczącej MEN w zakresie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – postępowanie nr DE-WZP.262.24.2018.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2018-07-27, rozmiar: 1 020 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-07-27, rozmiar: 248 KB

20 lipca 2018

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – 2 części – postępowanie nr DE-WZP.261.13.2018.BR

Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-20, rozmiar: 392 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-07-20, rozmiar: 101 KB Zawiadomienie o wyborze Data: 2018-08-10, rozmiar: 289 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-08-22, rozmiar: 157 KB

16 lipca 2018

Dostawa podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett, postępowanie nr DE-WZP.261.14.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-07-16, rozmiar: 288 KB SIWZ Data: 2018-07-16, rozmiar: 835 KB załaczniki 2, 2A, 3, 4 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2018-07-16, rozmiar: 98 KB Ogloszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-07-23, rozmiar: 81 KB Zmiana SIWZ dotycząca zamiany składania i otwarcia ofert Data: 2018-07-23, rozmiar: 78 KB Odpowiedzi na pytania dot. […]

11 lipca 2018

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r

9 lipca 2018

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów konkursowych i pozakonkursowych realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-07-09, rozmiar: 876 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-07-09, rozmiar: 364 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-07-11, rozmiar: 307 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-23, rozmiar: 359 KB sprostowanie informacji z otwarcia ofert Data: 2018-07-24, rozmiar: 186 KB sprostowanie informacji z otwarcia […]

6 lipca 2018

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów i prezentacji multimedialnych – postępowanie nr DE-WZP.262.23.2018.MG

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Data: 2018-07-06, rozmiar: 556 KB Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-07-06, rozmiar: 263 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-07-11, rozmiar: 216 KB Odpowiedź na pytanie nr 2 Data: 2018-07-11, rozmiar: 215 KB

6 lipca 2018

„Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską, konkurs nr DE-WZP.263.1.7.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!   W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  22 maja 2017 r. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 23.07.2018 Komunikat o przedłużeniu terminu składania ofert Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej      […]

4 lipca 2018

Główny specjalista w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego. Ogłoszenie o naborze nr 29995 z dnia 04 lipca 2018 r. Data: 2018-07-03, rozmiar: 46 KB

Idź do góry