2019

14 lutego 2019

Rozbudowa i remont instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2019.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-02-14, rozmiar: 180 KB SIWZ Data: 2019-02-14, rozmiar: 449 KB Załączniki nr 4, 4A, 5, 6, 7 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2019-02-14, rozmiar: 237 KB Załacznik nr 1a – projekt wykonawczy (branża architektoniczno-budowlana) Data: 2019-02-14, rozmiar: 5 MB Załącznik nr 1b – projekt wykonawczy (branża elektryczna) Data: 2019-02-14, rozmiar: […]

13 lutego 2019

Remont wybranych pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.2.2019.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-02-13, rozmiar: 272 KB SIWZ Data: 2019-02-13, rozmiar: 426 KB Załączniki nr 4, 4A, 5, 6,7 do SIWZ wersja edytowalna Data: 2019-02-13, rozmiar: 218 KB Załącznik nr 1a – projekt budowlano-wykonawczy (branża budowlana) Data: 2019-02-13, rozmiar: 1 MB Załącznik nr 1b – projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) Data: 2019-02-13, rozmiar: 136 KB […]

12 lutego 2019

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198)

Dochody budżetu państwa na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu państwa na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu środków europejskich na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji dla JST na 2019 r Rezerwy celowe budżetu państwa na 2019 r.

8 lutego 2019

Główny specjalista do spraw: Spójności i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania implementacji strategii w obszarze edukacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 40288 z dnia 03 stycznia 2019 r. Data: 2019-02-08, rozmiar: 31 KB

29 stycznia 2019

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

24 stycznia 2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy na parterze od strony zachodniej w budynku MEN”, postępowanie DE-WZP.262.3.2019.JJ

Postępowanie na „usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy na parterze od strony zachodniej w budynku MEN”, postępowanie DE-WZP.262.3.2019.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_action=chooseOffers&MP_module=erfx&iRfxRound=6561   Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się […]

22 stycznia 2019

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2019.JJ

załączniki nr 2, 2A, 3, 4 do SIWZ (wersja nieaktualna z dnia 22.01.2019 r.) Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-01-22, rozmiar: 240 KB SIWZ Data: 2019-01-22, rozmiar: 416 KB Zmiana SIWZ 25.01.2019 Data: 2019-01-25, rozmiar: 858 KB załączniki nr 2, 2A, 3, 4 do SIWZ (wersja edytowalna uwzględniająca zmiany zapisów z dnia 25.01.2019 r. w załączniku […]

22 stycznia 2019

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

21 stycznia 2019

Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.2.2019.JJ

Postępowanie na „świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby MEN”, postępowanie DE-WZP.262.2.2019.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList   Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie […]

Idź do góry