Luty 2019

28 lutego 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2019.MG

Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-02-28, rozmiar: 842 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-02-28, rozmiar: 247 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2019-03-06, rozmiar: 264 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-03-11, rozmiar: 353 KB Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-05-17, rozmiar: 223 KB

20 lutego 2019

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, postępowanie nr DE-WZP.262.4.2019.KK

Postępowanie na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”, postępowanie DE-WZP.262.4.2019.KK prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie […]

19 lutego 2019

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji

Przejdź do projektu

14 lutego 2019

Rozbudowa i remont instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2019.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-02-14, rozmiar: 180 KB SIWZ Data: 2019-02-14, rozmiar: 449 KB Załączniki nr 4, 4A, 5, 6, 7 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2019-02-14, rozmiar: 237 KB Załacznik nr 1a – projekt wykonawczy (branża architektoniczno-budowlana) Data: 2019-02-14, rozmiar: 5 MB Załącznik nr 1b – projekt wykonawczy (branża elektryczna) Data: 2019-02-27, rozmiar: […]

13 lutego 2019

Remont wybranych pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.2.2019.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-02-13, rozmiar: 272 KB SIWZ Data: 2019-02-13, rozmiar: 426 KB Załączniki nr 4, 4A, 5, 6,7 do SIWZ wersja edytowalna Data: 2019-02-13, rozmiar: 218 KB Załącznik nr 1a – projekt budowlano-wykonawczy (branża budowlana) Data: 2019-02-13, rozmiar: 1 MB Załącznik nr 1b – projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) – nieaktualny Data: 2019-02-13, rozmiar: […]

12 lutego 2019

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198)

Dochody budżetu państwa na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu państwa na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu środków europejskich na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji dla JST na 2019 r Rezerwy celowe budżetu państwa na 2019 r.

8 lutego 2019

Główny specjalista do spraw: Spójności i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania implementacji strategii w obszarze edukacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 40288 z dnia 03 stycznia 2019 r. Data: 2019-02-08, rozmiar: 31 KB

Idź do góry