Maj 2019

21 maja 2019

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 5000 sztuk, z podziałem na dwie części, postępowanie nr DE-WZP.262.15.2019.JJ

Postępowanie na „Wykonanie i dostawę Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 5000 sztuk, z podziałem na dwie części”, postępowanie DE-WZP.262.15.2019.JJ, w tym: Część nr 1 – wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej w ilości 5000 sztuk, Część nr 2 – wykonanie i dostawa pudełek na medale oraz […]

17 maja 2019

Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), postępowanie nr DE-WZP.261.11.2019.KK

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-05-17, rozmiar: 235 KB SIWZ Data: 2019-05-17, rozmiar: 1 MB SIWZ załączniki edytowalne Data: 2019-05-17, rozmiar: 348 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-27, rozmiar: 413 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-06-27, rozmiar: 421 KB ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-07-03, rozmiar: 511 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: […]

14 maja 2019

Obwieszczenie z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2017 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwoty tych dotacji

Obwieszczenie z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2017 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwoty tych dotacji

13 maja 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) z zakresu zamówień publicznych w projektach (w tym klauzul społecznych) oraz zasady konkurencyjności – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2019.MG

Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-05-13, rozmiar: 911 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-05-13, rozmiar: 251 KB Odpowiedź na pytanie do OOZ Data: 2019-05-15, rozmiar: 262 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-21, rozmiar: 351 KB Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-06-27, rozmiar: 51 KB

9 maja 2019

Usługa dotyczącą doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych dla IP MEN, postępowanie DE-WZP.262.13.2019.JJ

Postępowanie na zakup „usługi dotyczącej doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych dla IP MEN” postępowanie DE-WZP.262.13.2019.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca […]

9 maja 2019

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2019 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia „Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (kontrola z 2018 r.)” word pdf 8 lutego 2019 r. „Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej […]

8 maja 2019

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji

Przejdź do projektu

Idź do góry