Czerwiec 2019

27 czerwca 2019

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

18 czerwca 2019

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Przejdź do projektu

11 czerwca 2019

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

11 czerwca 2019

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, postępowanie nr DE-WZP.262.17.2019.MG

Postępowanie na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, postępowanie nr DE-WZP.262.17.2019.MG prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie […]

7 czerwca 2019

Dostawa materiałów promocyjnych, postępowanie nr DE-WZP.261.13.2019.KK

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-06-07, rozmiar: 229 KB SIWZ Data: 2019-06-07, rozmiar: 1 MB Załaczniki 2, 2A, 3, 4 – wersja edytowalna Data: 2019-06-07, rozmiar: 96 KB odpowiedzi na pytania – 11.06.2019 Data: 2019-06-11, rozmiar: 273 KB odpowiedzi na pytania – 14.06.2019 Data: 2019-06-14, rozmiar: 2 MB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2019-06-14, rozmiar: 116 […]

6 czerwca 2019

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019–2021.

3 czerwca 2019

Usługa szkoleniowa w zakresie kontroli w administracji rządowej – Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych na realizację zlecanych zadań publicznych – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2019.JJ

Postępowanie na „Usługa szkoleniowa w zakresie kontroli w administracji rządowej – Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych na realizację zlecanych zadań publicznych”, postępowanie DE-WZP.262.16.2019.JJ, prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z […]

Idź do góry