Lipiec 19, 2019

19 lipca 2019

Zaproszenie do dialogu technicznego – działania promocyjne MEN

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Działania promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie w następujących obszarach tematycznych: E-materiały/e-podręczniki opracowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS; Egzaminy zawodowe (projekty: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Związku Rzemiosła Polskiego); Doradztwo edukacyjno-zawodowe; Lokalne […]

19 lipca 2019

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Idź do góry