2014-09-25

Obsługa dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i członków ich rodzin

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej obsługi dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i członków ich rodzin, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i opłacania składki za ubezpieczenie.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY CENOWEJ UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

Przedział wiekowy

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

poniżej 24 lat

0

0

24-29 lat

14

5

30-34 lat

42

22

35-39 lat

47

11

40-44 lat

43

7

45-49 lat

25

11

powyżej 50 lat

71

29

Razem

242

85

Wśród 327 pracowników, 315 osób stanowią urzędnicy, 7 osób to kierowcy i 4 osoby to pracownicy fizyczni.

 1. Ubezpieczenie na życie obejmować będzie pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą na czas nieokreślony od daty przystąpienia pracowników do ubezpieczenia
 2. Przewidywana liczba osób, które będą kontynuować ubezpieczenie – 91 osób – jest to aktualna liczba osób, które są objęte polisą.
 3. MEN informuje, że nie ma wpływu na liczbę pracowników, którzy będą kontynuować, przystąpią lub zrezygnują z ubezpieczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia pracowników na warunkach przedstawionych w ofercie w przypadku kontynuacji lub przystąpienia do ubezpieczenia innej niż wykazana powyżej liczba pracowników. Wykonawca zapewni kontynuację lub przystąpienie do ubezpieczenia również pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich, urlopach bezpłatnych, urlopach macierzyńskich, o ile pracownicy ci byli ubezpieczeni w ramach dotychczas funkcjonującej umowy grupowego ubezpieczenia na życie.
 4. Oferta powinna zakładać możliwość przystąpienia zainteresowanym pracownikom Ministerstwa jako osoby ubezpieczone bezpośrednio z ubezpieczycielem, który zapewni obsługę tego ubezpieczenia.

6.  Wykonawca zagwarantuje pracownikom obsługę ubezpieczenia na życie, w ramach jednego z trzech zaproponowanych wariantów ubezpieczenia.

7.  Wykonawca nie będzie wymagał wypełnienia przez osoby kontynuujące ubezpieczenie żadnych ankiet medycznych, ani w inny sposób nie będzie zadawać pytań odnośnie stanu ich zdrowia. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za stany chorobowe osób obecnie ubezpieczonych, które zaistniały przed objęciem ochroną grupowego ubezpieczenia. Dopuszcza się ankiety medyczne i badanie stanu zdrowia w stosunku do członków rodzin pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

8.  Karencja – Wykonawca nie będzie stosował karencji:

a) dla wszystkich osób kontynuujących ubezpieczenie,

b) dla osób przystępujących do ubezpieczenia w terminie do 3 miesięcy od daty powstania stosunku pracy pomiędzy MEN a Ubezpieczonym,

c) dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 m-cy od daty zawarcia umowy.

10.  Indywidualna  kontynuacja – Wykonawca zagwarantuje ubezpieczonym prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z MEN oraz w okresie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego. Gwarancja dotyczy zakresu, warunków ubezpieczenia oraz wysokości miesięcznej składki.

 1. Miesięczna składka od jednego ubezpieczonego, w ramach Wariantu I nie może przekroczyć kwoty 55,00 PLN.
 2. Miesięczna składka od jednego ubezpieczonego, w ramach Wariantu II nie może przekroczyć kwoty 45,00 PLN.
 3. Miesięczna składka od jednego ubezpieczonego, w ramach Wariantu III nie może przekroczyć kwoty 30,00 PLN.
 4. Wykonawca umożliwi rezygnację z ubezpieczenia poszczególnym ubezpieczonym, w każdym momencie. Rezygnacja poprzedzona będzie złożeniem przez Ubezpieczonego stosownego oświadczenia w formie papierowej.
 5. Wykonawca zagwarantuje likwidację szkody maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać:

1.1.  Kalkulację cenową zawierającą całkowity koszt składki za 1 osobę, zgodnie ze stawkami wysokości składek podanych w punkcie 13, 14, i 15 i zgodnie z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA: Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2      Ogólne warunki ubezpieczenia. Jeśli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczenia nie zostanie zastrzeżone przez Wykonawcę, że nie będą one mieć zastosowania, to zostaną automatycznie włączone do ubezpieczenia.

1.3      Termin ważności oferty.

III.   Informacje dodatkowe:

 1. Kryterium, które będzie decydowało o wyborze oferty jest wysokość składki, w ramach trzech zaoferowanych wariantów oraz propozycja ubezpieczenia od zdarzeń dodatkowych. Wybrana zostanie oferta, która w największym stopniu spełnia oczekiwania pracowników MEN.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, dopuszcza się możliwość skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Pełną ofertę grupowego ubezpieczenia na życie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz informacjami istotnymi dla oceny oferty należy przesłać do MEN najpóźniej do dnia 03.10.2014 r. do godziny 16:00, mailem na adres: Sekretariat.DE@men.gov.pl.

W tytule maila proszę podać „ubezpieczenia grupowe”

Załącznik nr 1

 • Wytworzył: Elzbieta Oparcik
 • Data wytworzenia: 2014-09-25 08:04:00
 • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
 • Data opublikowania: 2014-09-25 08:04:00
 • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-25 11:14:55
Idź do góry