2015-09-10

Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU)

p.o. Zastępcy Dyrektora: Piotr Bartosiak

tel.: (22) 34-74-195, fax: (22) 34-74-190

Do zakresu działania Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 2. podstaw programowych kształcenia w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 3. dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z zakresu kształcenia zawodowego oraz cofania dopuszczenia, a także prowadzenia listy rzeczoznawców i wykazu dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników;
 4. dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego;
 5. dotacji przedmiotowych z budżetu państwa na wydawanie podręczników do kształcenia zawodowego;
 6. funkcjonowania publicznych i niepublicznych:

a. szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyłączeniem specjalnych,

b. szkół dla dorosłych;

7. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;

8. ramowych statutów publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;

9. zasad przyjmowania uczniów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;

10. zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w zakresie kształcenia zawodowego;

11. zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych;

12. opracowywania wzorów świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;

13. standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół dla dorosłych;

14. zasad przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;

15. nadzoru nad Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;

16. legalizacji wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw
i zaświadczeń wydawanych na podstawie egzaminów eksternistycznych;

17. działalności eksperymentalnej w zakresie kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych;

18. turniejów i olimpiad w zakresie kształcenia zawodowego;

19. doradztwa zawodowego w systemie oświaty;

20. zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz szkół dla dorosłych;

21. nadawania uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe uznanej za eksperymentalną;

22. funkcjonowania i organizacji publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego;

23. ustalania warunków i trybu organizowania i realizowania przez uczniów praktycznej nauki zawodu;

24. kształcenia zawodowego pracowników młodocianych i dofinansowania pracodawcom kosztów tego kształcenia;

25. ustalania warunków i trybu uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;

26. ustalania zasad wdrażania i koordynowania rozwiązań w zakresie rozwoju kształcenia ustawicznego na odległość;

27. doskonalenia systemu akredytacji placówek prowadzących działalność oświatową w formach pozaszkolnych, w tym bazy danych placówek akredytowanych;

28. diagnozowania stanu kształcenia zawodowego i ustawicznego w  systemie oświaty oraz wypracowywania propozycji zmian strukturalnych, organizacyjnych i programowych w tym zakresie;

30. realizacji zadań w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego wynikających z postanowień Deklaracji Kopenhaskiej (2002), Komunikatu z Bordeaux w sprawie wzmocnionej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (2008), oraz Komunikatu z Brugii (2010), w tym przygotowania do wdrożenia w warunkach polskich Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQARF);

31. uznawania i potwierdzania kwalifikacji nabytych w ramach formalnego kontekstu uczenia się (w szkołach i w formach pozaszkolnych), w tym zaliczania wyników kursów zawodowych prowadzonych przez akredytowane placówki w szkołach dla dorosłych;

32. ustalania zasad przeprowadzania przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie;

33. określania polityki uznawania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych niż formalny kontekstach uczenia się (tzw.  systemu walidacji), w zakresie kwalifikacji możliwych do uzyskania w ramach systemu oświaty;

34. współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty
w zakresie właściwości departamentu, w szczególności poprzez:

a. przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,

b. opracowywanie projektów arkuszy i programów do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,

c. opracowywanie wyników i wniosków z kontroli przeprowadzonych przez kuratorów oświaty w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa oraz gromadzenie dokumentacji,
arkusza, programu, wyników i wniosków z przeprowadzonych kontroli,

d. przedstawianie do akceptacji Departamentu Kształcenia Ogólnego projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,

e. uzgadnianie z Departamentem Kształcenia Ogólnego organizacji narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników kuratoriów oświaty;

35. współpracy i współdziałania z instytucjami rządowymi, samorządowymi i partnerami społecznymi w tworzeniu kierunków rozwoju kształcenia zawodowego i edukacji ustawicznej;

36. współpracy z instytucjami europejskimi w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego realizowanego w ramach systemu oświaty;

37. wykonywania obowiązków beneficjenta, określonych w Poradniku dla Beneficjenta SPO RZL, w zakresie m.in.: archiwizacji dokumentów, poddawania się kontroli oraz ewentualnego zwrotu środków;

38. promowania kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym upowszechniania działań związanych z realizacją projektów europejskich w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu;

39. współpracy z Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym w zakresie dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:11:51
 • Wprowadził: Karolina Rzadkowska
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:11:51
 • Ostatni edytor: Karolina Rzadkowska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-05 15:11:30
Idź do góry