2015-09-10

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej (DSWM)

Dyrektor: Urszula Martynowicz
Zastępca Dyrektora: Grzegorz Chorąży
Zastępca Dyrektora: Grzegorz Pochopień

tel.: (22) 34-74-312, fax: (22) 34-74-253

Do zakresu działania Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej (DSWM) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. polityki edukacyjnej Państwa oraz kierunków rozwoju systemu edukacji w Polsce;
 2. przygotowywania propozycji priorytetowych kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty, wychowania i młodzieży, we współpracy z właściwymi departamentami;
 3. koordynowania prac związanych z realizacją polityki uczenia się przez całe życie;
 4. zapewnienia obsługi prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz przygotowywania dorocznych sprawozdań z prac Zespołu dla Rady Ministrów;
 5. koordynowania działań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w szczególności poprzez:

a. projektowanie szczegółowych rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK),

b. obsługę organizacyjną Rady Interesariuszy ZSK,

c. prowadzenie portalu ZSK,

d. upowszechnianie wiedzy o ZSK,

e. współpracę międzynarodową w zakresie ZSK,

f. nadzór nad Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie określonym ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64),

g. wspomaganie ustalania właściwości ministrów do rozpatrzenia wniosków składanych zgodnie z ustawą o ZSK,

h. prowadzenie listy Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości, w tym organizowanie naborów na listę,

i. nadzór nad Podmiotami Zewnętrznego Zapewniania Jakości,

j. monitorowanie funkcjonowania ZSK;

6. koordynowania prac właściwych departamentów przy przygotowywaniu materiałów na potrzeby planowania strategicznego, modyfikacji dokumentów strategicznych w ramach prowadzenia polityki rozwoju oraz monitorowania ich realizacji;

7. koordynowania prowadzonych w Ministerstwie prac nad tworzeniem i implementacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących realizacji celów Strategii Europa 2020, w tym zwłaszcza Krajowego Programu Reform;

8. zlecania, we współpracy z właściwymi departamentami, opracowania i wydania podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnianych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

9. koordynowania i nadzorowania realizowanych przez Centrum Informatyczne Edukacji zadań zleconych przez Ministra, związanych ze zlecaniem opracowania i wydania podręczników, o których mowa w pkt 8;

10. koordynacji współpracy dwustronnej oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi;

11. przygotowywania projektów oraz negocjowania umów i porozumień międzynarodowych w zakresie oświaty, wychowania i młodzieży, a także koordynowania realizacji umów i porozumień;

12. promocji za granicą polskiego systemu oświaty i wychowania we współpracy z Departamentem Informacji i Promocji;

13. udziału w przygotowaniu i negocjowaniu rządowych umów i porozumień międzynarodowych, a także opiniowania projektów umów międzynarodowych opracowywanych z inicjatywy innych organów administracji rządowej;

14. koordynacji współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym:

a. koordynacji współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i  z  właściwymi ministerstwami w zakresie wypracowania stanowiska polskich przedstawicieli na posiedzenia grup roboczych, komitetów, COREPER i posiedzenia Rad (sektorowych) Unii Europejskiej,

b. obsługi udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów Unii Europejskiej do Spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu,

c. monitorowania wdrażania w Polsce celów współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) oraz współpracy z Komisją Europejską i jej agendami w tym zakresie,

d. koordynowania udziału przedstawicieli Polski w grupach roboczych oraz grupach wysokiego szczebla w ramach strategicznej współpracy państw Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”),

e. udziału w posiedzeniach Komitetu Edukacji,

f. koordynacji, we współpracy z właściwymi departamentami i innymi ministerstwami, prac związanych z posiedzeniami Komitetu do Spraw Europejskich,

g. monitorowania realizacji zobowiązań, wynikających z postanowień Rady Ministrów Unii Europejskiej w zakresie oświaty, wychowania i młodzieży,

h. monitorowania wdrażania aktów prawa wspólnotowego w zakresie oświaty, wychowania i młodzieży,

i. opiniowania, we współpracy z departamentami i innymi ministerstwami, projektów aktów prawnych dostosowujących prawo polskie do prawa wspólnotowego w obszarach oświaty, wychowania i młodzieży,

j. współpracy z poszczególnymi ministerstwami w zakresie opiniowania dokumentów, związanych ze sprawami Unii Europejskiej,

k. koordynacji weryfikacji tłumaczeń wspólnotowych aktów prawnych z obszaru oświaty i wychowania,

l. koordynacji przepływu dokumentów Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej,

m. obsługi systemu Europejskiej Wymiany Dokumentów – Polska (EWD-P),

n. koordynacji inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie polityki dotyczącej wielojęzyczności w Europie,

o. koordynacji działań wynikających ze współpracy Unii Europejskiej z krajami trzecimi,

p. koordynacji działań w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w tym Partnerstwa Wschodniego,

r. koordynacji współpracy z Europejską Fundacją Szkoleniową w Turynie,

s. udziału w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw Młodzieży,

t. koordynacji spraw związanych z prowadzeniem europejskiego dialogu usystematyzowanego z młodzieżą;

15. koordynacji współpracy z organami i instytucjami Rady Europy, w tym:

a. współpracy z ministerstwami i departamentami w zakresie opiniowania dokumentów związanych ze sprawami Rady Europy,

b. koordynacji inicjatyw Rady Europy w zakresie polityki dotyczącej wielojęzyczności i młodzieży w Europie,

c. koordynacji, monitorowania i realizacji we współpracy z instytucjami i organizacjami projektów edukacyjnych Rady Europy w zakresie edukacji obywatelskiej, edukacji o prawach człowieka, edukacji międzykulturowej i edukacji na rzecz pamięci o Holokauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości,

d. koordynacji programu doskonalenia edukatorów Rady Europy (program Pestalozzi),

e. udziału w pracach Komitetu Sterującego do spraw Polityki i Praktyki Edukacyjnej Rady Europy, Komitetu Sterującego do spraw Młodzieży oraz Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Graz,

f. koordynacji tłumaczeń wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

16. współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach działalności Rady Zarządzającej Centrum Badań Edukacyjnych i Innowacji (CERI) oraz Komitetu Polityki Edukacyjnej;

17. gromadzenia informacji o wynikach badań krajowych i międzynarodowych na potrzeby polityki edukacyjnej w zakresie oświaty i wychowania;

18. inicjowania i monitorowania krajowych badań edukacyjnych oraz udziału Polski w międzynarodowych programach badawczych;

19. nadzoru nad Instytutem Badań Edukacyjnych;

20. współpracy z Bankiem Światowym;

21. koordynowania współpracy międzynarodowej dzieci i młodzieży;

22. współpracy z organizacjami młodzieżowymi oraz współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych;

23. realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych przez Polskę umów o międzynarodowej współpracy młodzieży, w tym współpraca z organizacją „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży;

24. dofinansowywania międzynarodowej współpracy młodzieży;

25. koordynowania działań wynikających z wielostronnych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

26. współpracy rozwojowej;

27. obsługi Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich;

28. reprezentowania Ministra w pracach grupy edukacyjnej w ramach Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA);

29. koordynacji pracy komisji dwustronnych do spraw podręczników historii i geografii;

30. zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i wspomaganie nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkujących i przebywających czasowo za granicą, w tym:

a. współpracy z organizacjami działającymi w kraju i za granicą na rzecz Polonii i Polaków zamieszkujących i przebywających czasowo za granicą,

b. koordynowania kierowania i delegowania nauczycieli z Polski do pracy dydaktycznej w środowiskach polonijnych i wśród Polaków zamieszkujących i przebywających czasowo za granicą,

c. koordynowania doskonalenia zawodowego pracujących za granicą nauczycieli języka polskiego, historii i geografii Polski i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim,

d. koordynowania wyposażania placówek nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą w niezbędne podręczniki i pomoce dydaktyczne, służące temu nauczaniu,

e. organizowania prac dwustronnych komisji do spraw programów nauczania w szkołach dla mniejszości polskiej i udział w posiedzeniach tych komisji,

f. legalizacji świadectw wydawanych przez zespoły szkół, szkoły i  szkolne punkty konsultacyjne funkcjonujące przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,

g. obsługi prac Rady Oświaty Polonijnej,

h. przeprowadzania konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej,

i. przeprowadzania konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego doskonalenia zawodowego pracujących za granicą nauczycieli języka polskiego, historii i geografii Polski i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim;

31. nadzoru, we współpracy z właściwymi departamentami, nad Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z zastrzeżeniem § 20 pkt 23;

32. współdziałania z partnerami zagranicznymi we wprowadzaniu języka polskiego i kultury polskiej do programów nauczania systemów edukacyjnych innych krajów;

33. koordynowania i nadzoru realizacji zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, w tym kierowania nauczycieli do pracy w Szkołach Europejskich i udział w pracach Rady Zarządzającej Szkół Europejskich;

34. określania polityki wzajemnego uznawania wykształcenia, w szczególności zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą, w przypadku braku odpowiednich umów międzynarodowych oraz współpracy z kuratoriami oświaty w tym zakresie;

35. organizowania kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny;\

36. kształcenia dzieci i młodzieży uchodźców i migrantów;

37. warunków przyjmowania do publicznych szkół i placówek oświatowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę;

38. funkcjonowania polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 166, poz. 1031);

39. funkcjonowania szkoły dla dzieci pracowników NATO w Bydgoszczy;

40. realizowania zadań w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz udzielania informacji innym departamentom w tych sprawach;

41. koordynacji prac związanych z realizacją projektu Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii;

42. wdrożenia zmodernizowanego systemu informacji oświatowej we współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji;

43. koncepcji finansowania oświaty;

44. przygotowywania analiz dotyczących finansowania zadań oświatowych;

45. prowadzenia analizy wykorzystania środków budżetowych pod kątem realizacji celów strategicznych;

46. prac analitycznych i statystycznych z zakresu oświaty, w tym opracowywania ilościowych i jakościowych danych oraz wskaźników obrazujących warunki, procesy i efekty działań edukacyjnych;

47. wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz usprawniania funkcjonalności systemu informacji oświatowej;

48. wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych w bazie danych systemu informacji oświatowej, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

49. koordynowania i nadzorowania zadań realizowanych przez Centrum Informatyczne Edukacji, związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informacji oświatowej;

50. koordynacji współpracy Ministerstwa z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami administracji rządowej w zakresie danych statystycznych o systemie oświaty i wychowania, w tym przekazywania danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej dla potrzeb statystyki publicznej;

51. przygotowywania danych niezbędnych do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej;

52. dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

53. prowadzenia analiz w zakresie wydatków ponoszonych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania oświatowe oraz poziomu wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

54. opracowywania, we współpracy z Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym, zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego oraz współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie opiniowania projektów algorytmów podziału subwencji;

55. prowadzenia analiz treści zawartych w ocenach skutków regulacji oraz analiz ekonomicznych treści zawartych w projektach aktów prawnych w zakresie ich skutków finansowych;

56. koordynowania współpracy międzyresortowej w zakresie udziału w Programie INES/OECD (Wskaźniki Systemów Edukacji);

57. udziału w pracach Stałej Grupy do Spraw Wskaźników i Poziomów Odniesienia Komisji Europejskiej (SGIB);

58. opracowywania danych dotyczących polskiego systemu oświaty dla celów międzynarodowej statystyki edukacyjnej.

 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:16:53
 • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:16:53
 • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-08 10:49:48
Idź do góry