Komunikaty

29 lipca 2014

Ogłoszenia o sprzedaży uszkodzonego lub zużytego majątku ruchomego

Wymagania: 1. Odbierający w swoim zakresie musi zapewnić transport własny oraz wyniesienie uszkodzonego i zużytego majątku ruchomego z miejsc wskazanych z budynków Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2. Odbierający zobowiązany jest podać kwotę jaką może zaoferować za n/w uszkodzony i zużyty majątek ruchomy. Wykaz jednostkowy uszkodzonego i zużytego majątku ruchomego

27 listopada 2012

Informacja o wyborze partnera projektu unijnego (Nr konkursu: 1/POKL/3.1.2/2012)

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2012 r. „Komisji  powołanej w celu wyboru partnera/partnerów projektu – Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, realizowanego w ramach Priorytetu 3 Poddziałania 3.1.2 „Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz akceptacją dla tej rekomendacji – Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego […]

Idź do góry