Skargi i wnioski

20 marca 2009

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w Ministerstwie

Szanowni Państwo,

przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – Dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
  • zarządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Skargi i wnioski można składać pisemnie:

  • pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
bądź bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa – wejście główne (w godz. 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku)

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikami Ministerstwa.

 

UWAGA:

Formułując skargę lub wniosek trzeba uwzględniać odpowiednio treść przepisu art. 227 i art. 241 Kpa:

Kodeks postępowania administracyjnego

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawiane są bez rozpoznania. Należy pamiętać, że skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać wskazane dane, tj. imię, nazwisko i adres pocztowy wnoszącego skargę lub wniosek (tj. ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy i miejscowość).

Skargi, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej podlegają przekazaniu do właściwych organów.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Ministerstwa przy al. J. Ch. Szucha 25:

  • w poniedziałki w godz. 8.15-18.00
  • w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.15-16.15

Członkowie kierownictwa Ministerstwa, w zakresie powierzonych im zadań przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu przyjęcia w sekretariacie członka kierownictwa.

Pisma niebędące skargami, wnioskami czy petycjami oraz niezałatwiane w trybie przepisów szczególnych podlegają rejestracji. Można je składać pisemnie w sposób określony dla skarg i wniosków. W celu zarejestrowania pisma jako nieanonimowego niezbędne jest podanie imienia i nazwiska wnoszącego.

Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej jest Minister Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowań w sprawie skarg i wniosków, rozpatrywania petycji i udzielania odpowiedzi na inne sygnały obywatelskie, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji.
  3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania, wynika z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach. Podanie danych osobowych w celu rozpatrzenia innego sygnału obywatelskiego jest dobrowolne. Po zakończeniu spraw dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

23 marca 2009

Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria oświaty oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Edukacji Narodowej

Idź do góry