Skargi i wnioski

20 marca 2009

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w Ministerstwie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej skargi i wnioski przyjmuje Biuro Kontroli.

Ministerstwo załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości.

Skargi nienależące do kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej można składać:

Drogą pisemną na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Biuro Kontroli
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP za pomocą formularza tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl).

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie Ministerstwa w pokoju 72:

– w poniedziałki w godzinach:                08.15 – 18.00

– od wtorku do piątku w godzinach:        08.15 – 16.15

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Dział VIII „Skargi i wnioski”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

23 marca 2009

Analiza załatwiania skarg i wniosków przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2009 roku

Idź do góry