Majątek

15 października 2019

Likwidacja składników majątku – meble wrzesień 2019 r.

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o składnikach rzeczowych majątku ruchomego uznanych za zbędne z  przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania bądź darowizny.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pisemnych osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 18 października 2019 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
z dopiskiem: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę”

adres email: Mienie.MEN@men.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod numerem telefonu 22/34-74-238, osoba do kontaktu – Pan Tomasz Kwaczyński(adres mailowy: Tomasz.Kwaczynski@men.gov.pl).

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi  składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017, poz. 729), będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego decydować będzie analiza potrzeb podmiotu wnioskującego, ale także interes Skarbu Państwa.

Na podstawie § 8 ust. 3 w/w rozporządzenia w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski od innych jednostek budżetowych uwzględniające ich potrzeby statutowe.

26 czerwca 2018

Informacja o stanie majątku MEN na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Nieruchomości wykorzystywane na cele resortu edukacji pozostające w trwałym zarządzie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1. nieruchomość położona w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25

2. nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5/Polnej 46A

3. nieruchomość położona w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77

II. Dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie: 25.680.745,75 zł

Idź do góry