Staż w MEN

17 lipca 2007

Wolontariat, staż

WOLONTARIAT

Wolontariat realizowany jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z  2010 r Nr 234 poz. 1536 j.t.). Świadczenia wykonywane na rzecz MEN w ramach wolontariatu są bezpłatne.

Więcej informacji na temat wolontariatu można uzyskać w Biurze Kadr i Szkolenia MEN pod nr tel. 022/34-74-217; 34-74-170. Aplikacje (cv + list motywacyjny) wraz z informacjami dot. proponowanego terminu realizacji wolontariatu i dyspozycyjności a także komórek organizacyjnych wybranych jako miejsce odbywania wolontariatu można przesyłać również na adres: praktyki@men.gov.pl z dopiskiem „wolontariat”.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania wolontariatu.

STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH


Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. nr 674 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 nr 142, poz. 1160) istnieje możliwość zorganizowania stażu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Aplikacje (cv + list motywacyjny) prosimy przesyłać na wskazane przy konkretnych stażach adresy mailowe opiekunów. W aplikacji należy wskazać urząd pracy, w którym kandydat jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.


Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. O staż mogą ubiegać się m. in.:

  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby, które w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego na dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyły 27 roku życia,
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby bezrobotne długotrwale,
  • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • osoby bezrobotne, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego,
  • osoby bezrobotne, niepełnosprawne.

Staż będzie się odbywał według programu stażu. Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu będzie przysługiwało stypendium, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba bezrobotna po zakończeniu stażu otrzyma opinię zawierającą informacje o realizowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej zadaniach oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w czasie stażu.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania stażu.

 

Idź do góry