Staż w MEN

17 lipca 2007

Wolontariat, staż

WOLONTARIAT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

Ministerstwo Edukacji Narodowej oferuje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację wolontariatu w archiwum zakładowym urzędu.

Proponowany ramowy program wolontariatu:

 • udział w przejmowaniu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek organizacyjnych Ministerstwa,
 • uzupełnianie baz danych,
 • sprawdzanie ewidencji,
 • zabezpieczanie i konserwacja materiałów z zasobu archiwalnego,
 • pomoc w typowaniu dokumentacji niearchiwalnej do brakowania,
 • współpraca w udostępnianiu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej dla komórek wewnętrznych i podmiotów zewnętrznych.

Przewidywany okres wolontariatu to okres powyżej 30 dni,  wolontariat realizowany będzie w godzinach pracy urzędu tj. 8:15 – 16:15.

Do udziału w wolontariacie szczególnie zachęcamy studentów/absolwentów kierunku Archiwistyka/Zarządzanie Dokumentacją.

Informacje na temat wolontariatu można uzyskać pod numerami telefonów 22/34-74-217, 22/34-74-676.

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny oraz informacje dotyczące proponowanego terminu realizacji wolontariatu i dyspozycyjności, można przesłać pocztą elektroniczną na adres: praktyki@men.gov.pl z dopiskiem „wolontariat w archiwum zakładowym”.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania wolontariatu.

Świadczenia wykonywane w ramach wolontariatu są bezpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat ubiegający się o wolontariat podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie aplikacji i realizacja wolontariatu.

Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

Cel przetwarzania danych: rekrutacja na wolontariat w MEN

Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do rozpatrzenia aplikacji na wolontariat oraz czas przechowywania na podstawie odrębnych przepisów archiwalnych.

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia danych a także ograniczenia ich przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie przepisów RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • wyrażona zgoda
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

 

WOLONTARIAT

Wolontariat realizowany jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z  2010 r Nr 234 poz. 1536 j.t.). Świadczenia wykonywane na rzecz MEN w ramach wolontariatu są bezpłatne.

Więcej informacji na temat wolontariatu można uzyskać w Biurze Kadr i Szkolenia MEN pod nr tel. 022/34-74-217; 34-74-170. Aplikacje (cv + list motywacyjny) wraz z informacjami dot. proponowanego terminu realizacji wolontariatu i dyspozycyjności a także komórek organizacyjnych wybranych jako miejsce odbywania wolontariatu można przesyłać również na adres: praktyki@men.gov.pl z dopiskiem „wolontariat”.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania wolontariatu.

STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH


Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. nr 674 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 nr 142, poz. 1160) istnieje możliwość zorganizowania stażu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Aplikacje (cv + list motywacyjny) prosimy przesyłać na wskazane przy konkretnych stażach adresy mailowe opiekunów. W aplikacji należy wskazać urząd pracy, w którym kandydat jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.


Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. O staż mogą ubiegać się m. in.:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
 • osoby, które w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego na dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyły 27 roku życia,
 • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • osoby bezrobotne długotrwale,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • osoby bezrobotne, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego,
 • osoby bezrobotne, niepełnosprawne.

Staż będzie się odbywał według programu stażu. Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu będzie przysługiwało stypendium, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba bezrobotna po zakończeniu stażu otrzyma opinię zawierającą informacje o realizowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej zadaniach oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w czasie stażu.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania stażu.

 

Idź do góry