Staż w MEN

6 marca 2019

Staż, wolontariat

STAŻ W MEN

W Ministerstwie Edukacji Narodowej istnieje możliwość zorganizowania stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 nr 142, poz. 1160)

Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej oferuje dla osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne możliwości odbycia stażu w następujących komórkach organizacyjnych:

 1. Biuro Organizacyjne (BO)szczegółowe informacje
 2. Departament Ekonomiczny (DE)szczegółowe informacje
 3. Departament Kształcenia Ogólnego (DKO) – szczegółowe informacje
 4. Biuro Administracyjne (BA)szczegółowe informacje
 5. Departament Podręczników, Programów i Innowacji (DPPI) – szczegółowe informacje

Aplikacje (cv + list motywacyjny + oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do obywania stażu) prosimy przesyłać na wskazane przy konkretnych stażach adresy e-mail opiekunów stażu. W oświadczeniu należy wskazać urząd pracy, w którym kandydat jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

Staż będzie się odbywał według programu stażu. Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu będzie przysługiwało stypendium, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba bezrobotna po zakończeniu stażu otrzyma opinię zawierającą informacje o realizowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej zadaniach oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w czasie stażu.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania stażu.

Warunki odbywania stażu:

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: brak
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
 • możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz; budynek jest wpisany do rejestru zabytków i posiada pewne ograniczenia architektoniczne.

Zachęcamy do aplikowania na staż osoby niepełnosprawne.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o staż finansowany ze środków PFRON informację o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności przekazują w składanej aplikacji dobrowolnie.

W sprawach dotyczących staży można kontaktować się również z Panią Agatą Kozłowską tel. 022/ 34-74-217, e-mail: Agata.Kozlowska@men.gov.pl

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat ubiegający się o staż podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wskazanych danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie aplikacji i realizacja stażu.

Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

Cel przetwarzania danych: rekrutacja/odbywanie stażu w MEN

Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do rozpatrzenia aplikacji na staż oraz czas przechowywania na podstawie przepisów archiwalnych.

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i uzyskania ich kopii, ich sprostowania, przeniesienia danych, a także ograniczenia ich przetwarzania i prawo do ich usunięcia zgodnie z przepisami RODO; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • wyrażona zgoda (przesłanie aplikacji rozumiane jest jako wyrażenie zgody)
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Inne informacje:

 • podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych
 • nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia stażu

WOLONTARIAT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

Ministerstwo Edukacji Narodowej oferuje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację wolontariatu w archiwum zakładowym urzędu.

Proponowany ramowy program wolontariatu:

 • udział w przejmowaniu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek organizacyjnych Ministerstwa,
 • uzupełnianie baz danych,
 • sprawdzanie ewidencji,
 • zabezpieczanie i konserwacja materiałów z zasobu archiwalnego,
 • pomoc w typowaniu dokumentacji niearchiwalnej do brakowania,
 • współpraca w udostępnianiu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej dla komórek wewnętrznych i podmiotów zewnętrznych.

Przewidywany okres wolontariatu to okres powyżej 30 dni,  wolontariat realizowany będzie w godzinach pracy urzędu tj. 8:15 – 16:15.

Do udziału w wolontariacie szczególnie zachęcamy studentów/absolwentów kierunku Archiwistyka/Zarządzanie Dokumentacją.

Informacje na temat wolontariatu można uzyskać pod numerami telefonów 22/34-74-217, 22/34-74-676.

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny oraz informacje dotyczące proponowanego terminu realizacji wolontariatu i dyspozycyjności, można przesłać pocztą elektroniczną na adres: praktyki@men.gov.pl z dopiskiem „wolontariat w archiwum zakładowym”.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania wolontariatu.

Świadczenia wykonywane w ramach wolontariatu są bezpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat ubiegający się o wolontariat podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie aplikacji i realizacja wolontariatu.

Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

Cel przetwarzania danych: rekrutacja na wolontariat w MEN

Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do rozpatrzenia aplikacji na wolontariat oraz czas przechowywania na podstawie odrębnych przepisów archiwalnych.

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia danych a także ograniczenia ich przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie przepisów RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • wyrażona zgoda
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

 

 

 

Idź do góry