Zadania publiczne

21 marca 2016

Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Konkurs nr DE-WZP-262.1.2.2016

Ogłoszenie o konkursie z załącznikami 1-4 Załącznik nr 5 do ogłoszenia – oferta załącznik nr 5 w formacie Excel 2003 (dla oferentów, którzy nie posiadają Excela 2010 lub nowszego) Załącznik nr 6 do ogłoszenia – sprawozdanie Załącznik nr 7 do ogłoszeni – wzór sprawozdania statystycznego Odpowiedzi na pytania 25.03.2016 Odpowiedzi na pytania 31.03.2016 Odpowiedzi na […]

17 marca 2016

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, Konkurs nr DE-WZP-262.1.1.2016

Ogłoszenie o konkursie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia (wersja edytowalna) Link do formularza on-line  Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 25.03.2016 Odpowiedzi na pytania 29.03.2016 Odpowiedzi na pytania 31.03.2016 Odpowiedzi na pytania 4.04.2016 Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej   […]

9 listopada 2015

Planowana dystrybucja środków w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2016 r. oświaty polonijnej w zakresie organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli

Pismo do beneficjentów konkursu Data: 2015-11-09, rozmiar: 196 KB

7 sierpnia 2015

Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia – (DE.WZP.262.1.9.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 19.08.2015 Odpowiedzi na pytania 20.08.2015 Odpowiedzi na pytania 24.08.2015 Odpowiedzi na pytania 25.08.2015 Odpowiedzi na pytania 28.08.2015 przedłużenie terminu składania ofert Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

7 sierpnia 2015

Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia – (DE.WZP.262.1.8.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedź na pytanie Odpowiedź na pytanie (25.08.2015) Przedłużenie terminu składania ofert Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej Wyniki oceny merytorycznej-korekta Wyjaśnienia do korekty

19 maja 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Otwarta Szkoła – projekty na rzecz promowania lokalnych inicjatyw społecznych” – VI edycja – (DE.WZP.262.1.7.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Regulamin konkursu Otwarta szkoła – VI edycja Formularz Odpowiedzi na pytania – 1.06.2015 Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

4 maja 2015

Konkurs na realizację zadania publicznego „Edukacja globalna 2015″

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)  ogłasza konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2015” Celem zadania jest realizacja działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.” Celem […]

23 kwietnia 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” – (DE.WZP.262.1.6.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Odpowiedzi na pytania Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

23 kwietnia 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży” – (DE.WZP.262.1.4.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania – 04.05.2015 Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

23 kwietnia 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” – (DE.WZP.262.1.5.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Odpowiedzi na pytania cz.1 Odpowiedzi na pytania cz.2 Odpowiedzi na pytania 04.05.2015 Odpowiedzi na pytania 12.05.2015 Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

3 kwietnia 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” – (DE.WZP.262.1.2.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Odpowiedzi na pytania Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

6 lutego 2015

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2015 r.

Informacja

23 stycznia 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” – (DE.WZP.262.1.1.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Deklaracja o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Formularz Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania (05.02.2015 r.) Odpowiedzi na pytania (17.02.2015 r.) Odpowiedzi na pytania (20.02.2015 r.) Odpowiedzi na pytania (25.02.2015 r.) Wyniki oceny formalnej Wyniki konkursu Wyniki konkursu po poprawieniu błędu technicznego

26 września 2014

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka angielskiego w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016” – (DE-WZP.045.2.13.2014)

Ogłoszenie o konkursie Załącznik nr 1 – regulamin Załącznik nr 2 – zasady przyznawania i rozliczania dotacji Załącznik nr 3 – formularz ofertowy (poprawiony) Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – formularz sprawozdania Załącznik nr 6 – formularz informacji statystycznej Komunikat dotyczący formularza oferty Odpowiedzi na pytania 3.10.2014 r. Wyniki oceny formalnej […]

15 września 2014

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą” – (DE.WZP.045.2.12.2014)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

Idź do góry