Zadania publiczne

29 sierpnia 2016

Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce – konkurs nr DE-WZP.262.1.12.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Instrukcja posługiwania się formularzem Odpowiedź na pytania 1-3 – 2016-09-13 Odpowiedz na pytania 4-6 – 2016-09-14 Odpowiedź na pytanie 7 – 2016-09-15 Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

23 sierpnia 2016

Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych – konkurs nr DE-WZP.261.1.11.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania – 02.09.2016 Odpowiedź na pytanie z 6.09.2016 r. – UWAGA – ZMIANA OGŁOSZENIA I REGULAMINU KONKURSU Odpowiedź na pytanie – 09.09.2016 r. Odpowiedzi na pytania – 20.09.2016 r. Odpowiedź na pytanie – 26.09.2016 r. Wyniki oceny […]

11 sierpnia 2016

Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych, Konkurs nr DE-WZP-262.1.10.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz on-line Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania – 30.08.2016 Odpowiedzi na pytania – 31.08.2016 wyniki oceny formalnej wyniki oceny merytorycznej  

11 sierpnia 2016

Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań, Konkurs nr DE-WZP-262.1.9.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz on-line Instrukcja posługiwania się formularzem on-line odpowiedzi na pytania 24.08.2016 Odpowiedzi na pytania 31.08.2016 wyniki oceny formalnej wyniki oceny merytorycznej  

10 sierpnia 2016

Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej, Konkurs nr DE-WZP-262.1.8.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz on-line Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania – 22.08.2016 Odpowiedzi na pytania – 25.08.2016 Odpowiedzi na pytania – 29.08.2016 Odpowiedzi na pytania – 31.08.2016 wyniki-oceny-formalnej wyniki oceny merytorycznej  

5 lipca 2016

Wolontariat w szkołach i placówkach, Konkurs nr DE-WZP-262.1.7.2016

Ogłoszenie o konkursie, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz on-line Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 8.07.2016 Odpowiedzi na pytania 15.07.2016 Odpowiedzi na pytania 18.07.2016 Odpowiedzi na pytania 19.07.2016 Odpowiedzi na pytania 22.07.2016 Odpowiedzi na pytania 26.07.2016 Odpowiedzi na pytania 26.07.2016 cz. 2 komunikat o przedłużeniu składania ofert komunikat o ponownym […]

6 maja 2016

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2016 r.

ogłoszenie o naborze Data: 2016-05-06, rozmiar: 210 KB

21 marca 2016

Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Konkurs nr DE-WZP-262.1.2.2016

Ogłoszenie o konkursie z załącznikami 1-4 Załącznik nr 5 do ogłoszenia – oferta załącznik nr 5 w formacie Excel 2003 (dla oferentów, którzy nie posiadają Excela 2010 lub nowszego) Załącznik nr 6 do ogłoszenia – sprawozdanie Załącznik nr 7 do ogłoszeni – wzór sprawozdania statystycznego Odpowiedzi na pytania 25.03.2016 Odpowiedzi na pytania 31.03.2016 Odpowiedzi na […]

17 marca 2016

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, Konkurs nr DE-WZP-262.1.1.2016

Ogłoszenie o konkursie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia (wersja edytowalna) Link do formularza on-line  Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 25.03.2016 Odpowiedzi na pytania 29.03.2016 Odpowiedzi na pytania 31.03.2016 Odpowiedzi na pytania 4.04.2016 Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej   […]

9 listopada 2015

Planowana dystrybucja środków w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2016 r. oświaty polonijnej w zakresie organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli

Pismo do beneficjentów konkursu Data: 2015-11-09, rozmiar: 196 KB

7 sierpnia 2015

Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia – (DE.WZP.262.1.9.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 19.08.2015 Odpowiedzi na pytania 20.08.2015 Odpowiedzi na pytania 24.08.2015 Odpowiedzi na pytania 25.08.2015 Odpowiedzi na pytania 28.08.2015 przedłużenie terminu składania ofert Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

7 sierpnia 2015

Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia – (DE.WZP.262.1.8.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Instrukcja posługiwania się formularzem on-line Odpowiedź na pytanie Odpowiedź na pytanie (25.08.2015) Przedłużenie terminu składania ofert Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej Wyniki oceny merytorycznej-korekta Wyjaśnienia do korekty

19 maja 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Otwarta Szkoła – projekty na rzecz promowania lokalnych inicjatyw społecznych” – VI edycja – (DE.WZP.262.1.7.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Regulamin konkursu Otwarta szkoła – VI edycja Formularz Odpowiedzi na pytania – 1.06.2015 Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

4 maja 2015

Konkurs na realizację zadania publicznego „Edukacja globalna 2015″

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)  ogłasza konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2015” Celem zadania jest realizacja działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.” Celem […]

23 kwietnia 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” – (DE.WZP.262.1.6.2015)

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji Formularz Odpowiedzi na pytania Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej

Idź do góry