2018-02-07

Ogłoszenie dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i okolicach zainteresowanych uzyskaniem akredytacji Rady Najwyższej Szkół Europejskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z funkcjonowaniem
w Polsce Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)
i koniecznością zapewnienia dzieciom pracowników Agencji wielojęzycznego kształcenia o orientacji europejskiej, istnieje możliwość uzyskania przez jedną ze szkół w Warszawie lub okolicach akredytacji Rady Najwyższej Szkół Europejskich.

FRONTEX, który koordynuje pracę operacyjną straży granicznych państw UE, stopniowo zwiększa zatrudnienia (do 1000 osób w 2020 r.), co wynika z wyzwań w zakresie ochrony granic zewnętrznych UE. Zwiększanie zatrudnienia w Agencji ma przełożenie na sukcesywny wzrost liczby dzieci, które podlegają obowiązkowi edukacji. Zapewnienie tym dzieciom kształcenia o orientacji europejskiej może nastąpić poprzez nadanie jednej ze szkół w Warszawie lub okolicy  akredytacji Rady Najwyższej Szkół Europejskich.

Wraz z podpisaniem 9 marca 2017 r. w Warszawie Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), Polska została zobowiązana do zapewnienia dostępu do placówek edukacyjnych dla dzieci członków personelu Frontex oraz ustanowienia Szkoły Europejskiej lub akredytowanej Szkoły Europejskiej.

Szkoły Europejskie są oficjalnymi placówkami edukacyjnymi kontrolowanymi wspólnie przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewniają wielojęzyczną i wielokulturową edukację dzieciom, których rodzice są zatrudnieni
w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Podstawę prawną ich funkcjonowania stanowi Konwencja o statucie Szkół Europejskich sporządzona w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r., do której Polska przystąpiła z dniem 31 sierpnia 2004 r.

Rozróżnia się dwa typy szkół prowadzących edukację europejską w państwach członkowskich Unii Europejskiej:

  • Szkoły Europejskie,
  • akredytowane Szkoły Europejskie.

O otwarciu Szkoły Europejskiej decyduje Rada Najwyższa Szkół Europejskich
w uzgodnieniu z państwem, na terenie którego będzie mieściła się szkoła. Obecnie funkcjonuje 13 Szkół Europejskich.

Natomiast akredytowane Szkoły Europejskie to szkoły, które oferują europejskie kształcenie spełniające wymagania pedagogiczne ustanowione w Szkołach Europejskich, ale w ramach systemu oświaty danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Szkoły akredytowane zostały utworzone w celu umożliwienia wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji dzieciom pracowników instytucji i agencji Unii Europejskiej w krajach, gdzie nie funkcjonują Szkoły Europejskie.

Akredytowana Szkoła Europejska funkcjonuje na podstawie umowy między Radą Najwyższą Szkół Europejskich i organem prowadzącym szkołę. Wniosek w sprawie akredytacji składają władze danego państwa członkowskiego, w którym taka szkoła ma być utworzona.

Otrzymanie akredytacji wymaga spełnienia warunków stawianych Szkole Europejskiej, w szczególności realizacji programu Szkół Europejskich. Szkoła akredytowana powinna posiadać co najmniej jedną z 3 sekcji językowych (angielską, francuską lub niemiecką) oraz w ostatnich dwóch latach szkoły średniej realizować nauczanie według programu Matury Europejskiej.

Organ prowadzący akredytowaną Szkołę Europejską pokrywa koszty uzyskania akredytacji oraz koszty funkcjonowania takiej placówki. Jednocześnie przysługuje mu ryczałtowe finansowanie kształcenia uczniów – dzieci pracowników instytucji UE ze strony Komisji Europejskiej, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich wymagań i otrzymaniu akredytacji (okres uruchamiania szkoły akredytowanej jest kosztem organu prowadzącego).

Więcej informacji na temat systemu Szkół Europejskich oraz wymogów znajduje się w poniższych linkach:

Wobec powyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza otwarcie postępowania mającego na celu wyłonienie spośród zgłoszonych szkół, szkoły, która ubiegać się będzie o akredytację Rady Najwyższej Szkół Europejskich. Zapraszamy podmioty zainteresowane do przesyłania zgłoszeń w terminie do 28 lutego 2018 r., na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem „akredytacja/DWM”.

Do zgłoszenia należy dołączyć formularz zgłoszenia oraz oświadczenie organu prowadzącego szkołę – zgodnie z poniższym wzorem.

Zgłoszenie (formularz)

Wzór oświadczenia

Szkoły, które spełnią kryteria formalne i merytoryczne, zostaną zaproszone na spotkania w celu przedstawienia zgłoszenia, m.in. w zakresie sytuacji finansowej
i gotowości inwestycyjnej oraz możliwości rozwojowych szkoły.

Informacja o wyłonieniu szkoły, która ubiegać się będzie o akredytację Rady Najwyższej Szkół Europejskich zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

  • Wytworzył: Karolina Rzadkowska
  • Data wytworzenia: 2018-02-07 14:59:00
  • Wprowadził: Karolina Rzadkowska
  • Data opublikowania: 2018-02-07 14:59:00
  • Ostatni edytor: Karolina Rzadkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-07 14:59:21
Idź do góry