Praktyki studenckie

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania praktyki. W sprawach dotyczących praktyki można kontaktować się z Panią Agatą Kozłowską tel. 022/ 34-74-217, e-mail: Agata.Kozlowska@men.gov.pl

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat ubiegający się o praktykę/staż/wolontariat podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie aplikacji i realizacja praktyki/stażu/wolontariatu.

Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

Cel przetwarzania danych: rekrutacja na praktykę/staż/wolontariat w MEN

Informacje o odbiorcach danych:
zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do rozpatrzenia aplikacji na staż/praktykę/wolontariat oraz czas przechowywania na podstawie odrębnych przepisów archiwalnych.

Uprawnienia:

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia danych a także ograniczenia ich przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie przepisów RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • wyrażona zgoda
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

Formularz zgłoszenia

Uwaga! Pola oznaczone * należy wypełnić!

Dane personalne
Uczelnia


Dodatkowe informacje
lub

lub


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie złożonej w celu odbycia praktyk studenckich w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)

Idź do góry